De werkgever in de toekomst blijft in beweging. Hij analyseert wat er in de afgelopen maanden op de organisatie afkwam: omzetverlies, sluitingen, ziekte, quarantaine, thuiswerken, de NOW en meer dan dat. Deze werkgever denkt aan de toekomst. Hij heeft aandacht voor bedreigingen en kansen en wil werknemers zo optimaal mogelijk inzetten.

Dit kan een reorganisatie tot gevolg hebben of minder ingrijpend een wijziging van het functiehuis of arbeidsvoorwaarden. Misschien moet bestaand beleid over vakantie worden aangepast. Uw organisatie kan een digitalisering- en flexibiliseringsslag maken. Uiteraard met oog voor het belangrijke thema privacy. Dit alles met zo veel mogelijk draagvlak binnen de organisatie. Ook de Wet arbeidsmarkt in balans mag niet worden vergeten. De coronacrisis is nog niet voorbij en er spelen nog steeds veel vragen omtrent de noodmaatregelen.

Klaar zijn voor de toekomst vergt zorgvuldige voorbereiding. Op dit platform informeren wij u over belangrijke aandachtspunten. Samen met u kijken we naar uw behoefte en de implementatie. U kunt concreet, praktisch en persoonlijk advies verwachten. Ons specialistische team is er klaar voor. U ook?

Arbeidsrecht in de toekomst

Hoe ziet het arbeidsrecht van de toekomst eruit? Wij spraken met Jan Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht bij het UWV, en Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit, en vroegen hen naar hun ervaringen met onder andere de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en preventieve toets; is deze er nog over vijf jaar? Of moeten we naar een ander systeem zodat de ondernemersrisico's gelijkmatiger verdeeld worden? In onderstaande interviews gaan zij in op deze vragen en meer.

Interview met Jan Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht bij het UWV

Interview Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht

Coronacrisis en noodmaatregelen

Sinds begin 2020 staat de wereld op zijn kop. De coronacrisis is inmiddels niet meer weg te denken. Standaard praktijken moesten onmiddellijk worden aangepast en nieuwe vraagstukken kwamen aan het licht.

De eerste uitspraken over het coronavirus en het arbeidsrecht zijn gepubliceerd. Deze maken nogmaals duidelijk dat steeds zorgvuldig naar alle omstandigheden van het geval moet worden gekeken.

Klik hier voor meer informatie voor tips en tricks in de coronacrisis en NOW-regelingen.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) inwerking getreden. Met de coronacrisis heeft de WAB wellicht niet de prioriteit gehad. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de WAB moet weten.

Klik hier voor meer informatie over de WAB.

Reorganisatie & herstructurering

De maatregelen van het kabinet tijdens de coronacrisis hebben steeds een doel: zo veel mogelijk behoud van werkgelegenheid. Het UWV ziet echter vanaf juni 2020 een verviervoudiging van het aantal ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden. Organisaties zijn (weer) in beweging. Van baanbehoud wordt de focus gelegd op toekomstproof continuïteit van uw organisatie. M&A-trajecten zijn in gang en werkgevers overwegen een herstructurering, reorganisatie of combinatie hiervan. Adequaat handelen is nu nodig om bedreigingen te beperken en klaar te zijn voor de toekomst.

Klik hier voor meer informatie over reorganisatie en herstructurering.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

De afgelopen maanden is nogmaals duidelijk geworden dat zich tal van ontwikkelingen kunnen voordoen die een wijziging van de arbeidsovereenkomst noodzaken. Door omzetverlies zijn kostenbesparingen nodig. Werknemers moeten (tijdelijk) ander werk verrichten. Er wordt een loonoffer gevraagd. Hoe moet u omgaan met het wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

Klik hier voor meer informatie over de wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Vakantie

Veel werkgevers zagen zich tijdens de coronacrisis geconfronteerd met het onderwerp vakantie. Mogen werkgevers werknemers verplichten vakantie op te nemen? Wat moeten werkgevers doen als te veel werknemers tegelijk vakantie wensen op te nemen? Hoe moeten werkgevers omgaan met werknemers die naar het laden met een oranje of rood reisadvies reizen? Kan betaling van vakantiebijslag worden uitgesteld?

De werkgever in de toekomst trekt zijn lessen uit deze vragen en is kritisch op zijn beleid. Lees hier op hoofdlijnen hoe de vakantiewetgeving werkt en tips & tricks voor de toekomst.

Klik hier voor meer informatie over vakantiebeleid.

Loon

Een arbeidsovereenkomst schept over en weer verplichtingen: de werknemer is verplicht arbeid te verrichten en daartegenover staat de verplichting voor de werkgever om loon te betalen. In het verlengde daarvan ligt voor de hand dat de werkgever niet verplicht is het loon door te betalen als de werknemer niet werkt. Toch is dit lang niet altijd het geval. Wanneer heeft de werknemer geen recht op loon?

Klik hier voor meer informatie over loon.

Flexibele arbeid

Een flexibele organisatie is in de huidige economie essentieel. Werkgevers moeten eenvoudig en snel kunnen reageren op veranderingen in de markt en ziekte of verlof van vast personeel kunnen opvangen. Denkbaar is dat u flexibiliteit beoogt met de inzet van oproepkrachten of uitzendkrachten.

Klik hier voor meer informatie over de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten.

Medezeggenschap

De inspraak en de invloed van werknemers binnen een organisatie is van essentieel belang. Voor werkgevers biedt medezeggenschap de kans draagvlak en vertrouwen te creëren, verbinding te zoeken en personeel te betrekken bij beleid. Terwijl werknemers op deze manier actief betrokken blijven bij de onderneming en invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Dit artikel informeert u op hoofdlijnen over de instelling van een medezeggenschapsorgaan en de rechten en verplichtingen daarbij.

Klik hier voor meer informatie over medezeggenschap.

Privacy

Werkgevers verwerken dagelijks persoonsgegevens van hun werknemers, maar ook van derden waar de werknemer in de uitoefening van het werk mee te maken krijgt. De arbeidsverhouding en het recht op privacy gaat dus verder dan enkel het verwerken van persoonsgegevens van de werknemer zelf.

Denk bijvoorbeeld aan het vaccinatiebeleid. Mag een werkgever verplichten tot vaccinatie? Lees hier het blog van Menno van Koppen.

Klik hier voor meer informatie over het raakvlak van privacy en de arbeidsverhouding

Het nieuwe werken en digitalisering

Het werken vanaf een andere locatie dan de vaste werklocatie is inmiddels meer normaal geworden. Veel werknemers moesten thuiswerken. Uit de media en onderzoeken volgt dat werkgevers in toenemende mate hun organisatie willen blijven flexibiliseren.

Klik hier voor meer informatie over flexibilisering op de werkvloer.

Zzp’er of werknemer?

De wetgever blijft worstelen met het vraagstuk van de zzp’er. Na de afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) ingevoerd, maar die wordt voorlopig niet gehandhaafd vanwege onder meer de kritiek uit de praktijk. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een “webmodule”. Die is bedoeld als hulpmiddel voor opdrachtgevers bij het beoordelen van de werkrelatie. Afhankelijk van het aantal punten dat uit een vragenlijst volgt, volgt er al dan niet een “opdrachtgeversverklaring” dan wel dat er geen oordeel mogelijk is. De webmodule is op 11 januari 2021 gestart.

Klik hier voor meer informatie over zzp'er of werknemer?

Trainingen en quick scan

Over bovenstaande onderwerpen verzorgen wij graag trainingen voor uw organisatie. Dit kan zowel in-house of digitaal.

De kennistraining wordt op maat gemaakt voor uw organisatie. Het doel is kennis van de deelnemers te vergroten, zodat zij dit in uw organisatie kunnen implementeren en toepassen. 

Is uw organisatie toekomstproof? Graag staan wij voor u klaar als strategische partner om u praktisch, proactief en persoonlijk van dienst te zijn. Onze specialisten kunnen u onder andere adviseren door middel van een quick scan. Na een interview van 60 minuten ontvangt u een gerichte analyse met de grootste aandachtspunten voor uw organisatie. Voor meer informatie over de quick scan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Tot slot wijzen wij u graag op onze actuele modellen. Via www.arbeidsrechtinmodellen.nl kunt u voor een zeer laag tarief toegang tot digitale juridische modellen ontvangen. Graag bespreken we met u hoe wij modellen kunnen aanpassen aan uw huidige organisatie, passend bij uw bedrijfscultuur.