null

Didam-jurisprudentie april 2024: verkoopprocedure rechtmatig stopgezet

In de maand april signaleren we slechts één gepubliceerde Didam-uitspraak, gewezen door de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland op 16 april 2024. De procedure betreft een kort geding waarin eiseres opkomt tegen de stopzetting van een verkoopprocedure.

De feiten

De gemeente Rhenen heeft een openbare verkoopprocedure georganiseerd voor de verkoop van een dorpshuis. In dat kader heeft de gemeente het ‘Verkoopdocument Dorpshuis’ op haar website gepubliceerd. De inschrijving van eiseres is door de gemeente terzijde gelegd, omdat eiseres volgens de gemeente niet aan de gestelde randvoorwaarden voldeed. Omdat eiseres van mening was dat haar inschrijving wél aan de gestelde randvoorwaarden voldeed, is zij in een eerdere kort geding procedure tegen deze uitsluiting opgekomen.

Bij vonnis van 7 juni 2023 is de gemeente veroordeeld om opnieuw een besluit te nemen over de inschrijving van eiseres. In overweging 2.27 staat: “Van de gemeente Rhenen kan worden verlangd dat zij doet wat zij meteen had behoren te doen: de bestaande beoordelingscommissie bevragen schriftelijk toe te lichten waar de door de commissie genoemde vrees concreet op is gebaseerd met de opdracht die vrees te objectiveren”.

Tijdens de poging om aan deze eerdere rechterlijke veroordeling te voldoen, waarbij de inschrijving van eiseres opnieuw moest worden beoordeeld op specifieke onderdelen, kwam naar voren dat een nadere, meer diepgravende beoordeling van deze aspecten noodzakelijk was. Deze diepgravende beoordeling zou hebben geleid tot een strengere toets van de inschrijving van eiseres dan bij de andere inschrijvers werd toegepast.

De gemeente is tot de conclusie gekomen dat een dergelijke discrepantie in de beoordeling van inschrijvingen zou resulteren in een schending van het gelijkheidsbeginsel. Zij besluit daarom de verkoopprocedure voor het Dorpshuis te stoppen om de procedure later opnieuw te starten, zodanig dat alle partijen gelijke kansen krijgen in een nieuwe, verbeterde procedure.

Standpunt partijen

De gemeente betoogt dat de stopzetting noodzakelijk is om gelijkheid, transparantie en het behoorlijk bestuur te waarborgen, gezien de complexiteit die is ontstaan na de eerdere rechterlijke opdracht om specifieke inschrijvingscriteria opnieuw te beoordelen. Op grond van artikel 2.5.1 van het Verkoopdocument kan de gemeente de procedure te allen tijde stoppen. Eiseres stelt dat haar inschrijving voldoet aan de vereisten en verzet zich tegen de beslissing van de gemeente om de verkoopprocedure stop te zetten.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente rechtmatig handelt door de verkoopprocedure af te breken. Het besluit om de procedure stop te zetten is gebaseerd op het principe van behoorlijk bestuur en de noodzaak om alle deelnemers gelijk te behandelen. Op grond van het voorbehoud uit artikel 2.5.1 van het Verkoopdocument staat het de gemeente vrij om de verkoopprocedure “te allen tijde” te stoppen. Dus ook in het stadium van de herbeoordeling, waarin de procedure zich na het vonnis van 7 juni 2023 nog bevond.

De voorzieningenrechter voegt nog een interessante overweging toe. Hij overweegt dat de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de gemeente zich aan de door haar opgestelde en openbaar gemaakte spelregels van de verkoopprocedure moet houden; wat de gemeente zegt te zullen doen, moet zij ook doen. De gemeente mag deze spelregels niet meer veranderen zodra er door de gegadigden een aanbieding is gedaan. De gemeente heeft zich aan de spelregels gehouden door gebruik te maken van het voorbehoud zoals dat is opgenomen in artikel 2.5.1 van het Verkoopdocument en tussen haar en de inschrijvers, waaronder eiseres, van toepassing was. De omstandigheid dat volgens eiseres haar inschrijving geldig was, is voor de beoordeling van de vraag of de gemeente conform de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld niet van belang. De reden om te stoppen met de verkoopprocedure is immers niet gelegen in de ongeldigheid van die inschrijving.

Vragen?

Iedere maand schrijven we blogs naar aanleiding van het Didam-arrest. Onze andere blogs vindt u door ‘Didam’ in de zoekbalk op onze website in te typen. Wilt u advies over de gevolgen van het Didam-arrest voor overeenkomsten tussen overheden en marktpartijen of de motivering van een één op één verkoop, neem dan contact op met Diede van der Heijden of Jurgen Vermeulen.