null

Nieuw jaar, nieuwe HR-regels

Klaar voor 2022? Als u personeel in dienst heeft, zult u te maken krijgen met nieuwe en gewijzigde regels op het gebied van personeel en arbeid. Bent u benieuwd waar u in 2022 rekening mee moet houden? Lees dan verder.

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022

 • Verlenging coronasteun 

Het kabinet heeft de coronasteun verlengd voor het eerste kwartaal van 2022. Werkgevers kunnen voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 NOW-6 aanvragen. Het kabinet maakt de precieze voorwaarden voor NOW-6 in januari 2022 bekend.  

 • Verbod rookruimtes

Per 1 januari 2022 geldt een rookverbod voor alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar gewerkt wordt. Rookruimtes mogen niet meer en moeten dus verdwijnen. Rokers worden naar buiten verbannen. Volledig buiten het bedrijfsgebouw mag onder voorwaarden een beschutte rookplek worden ingericht. Het rookverbod geldt verder ook voor bedrijfsvoertuigen, zoals leaseauto’s en vrachtwagens. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (‘NVWA’) handhaaft het toezicht hierop. Bij overtreding kan de NVWA overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete.  

 • Thuiswerkvergoeding 

Per 1 januari 2022 krijgt een werkgever de mogelijkheid om werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal EUR 2,00 per thuiswerkdag te geven. Voorwaarde is dat de werknemer geheel of gedeeltelijk thuiswerkt. Deze onbelaste vergoeding mag overigens niet samengaan met een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op dezelfde dag.

 • Vrije ruimte werkkostenregeling

In 2020 en 2021 was de vrije ruimte in de werkkostenregeling (‘WKR) tijdelijk ruimer vanwege COVID-19. Werkgevers hadden meer ruimte om werknemers belastingvrij bepaalde middelen of vergoedingen te geven. Per 1 januari 2022 vervalt deze verruiming. De vrije ruimte WKR is vanaf dan weer ‘normaal’: 1,7% over de eerste EUR 400.000 van het fiscale loon en 1,18% over het meerdere. 

 • Medezeggenschap

De Wet op de ondernemingsraden wijzigt op een aantal punten. Zo hebben werknemers per 1 januari 2022 sneller actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Voorheen mocht een werknemer stemmen vanaf het moment dat hij 6 maanden bij de werkgever werkzaam was. Een werknemer mocht zich verkiesbaar stellen na 1 jaar in de onderneming werkzaam te zijn geweest. Deze termijnen zijn verkort tot 3 maanden. Daarnaast bouwen uitzendkrachten sneller kiesrecht op in de onderneming waar zij werken. Voorheen verworven uitzendkrachten na 24 maanden actief en passief kiesrecht. Per 1 januari 2022 is dat het geval na 18 maanden. 

 • Vrouwenquotum

Per 1 januari 2022 is de wet voor een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven in werking getreden. Raden van Commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van grote naamloze en besloten vennootschappen moeten voor minimaal een derde deel uit vrouwen bestaan. Verder worden grote naamloze en besloten vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en hierover te rapporteren. 

 • Premie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Voor 1 januari 2022 betaalden grote en kleine werkgevers dezelfde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (‘Aof’), terwijl de premie relatief gezien een groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers. Per 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Aof. Kleine werkgevers hebben hierdoor minder kosten bij arbeidsongeschiktheid dan grote werkgevers.

 • WAB en 30% urenoverschrijding 

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans betaalt een werkgever een lage WW-premie voor werknemers met vaste uren en een contract voor onbepaalde tijd. Een werkgever betaalt een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De WW-premies vallen in 2022 iets lager uit dan in 2021. 

Verder betaalt een werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% in uren heeft overgewerkt en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voor gemiddeld minder dan 35 uur per week. In 2020 en 2021 is deze bepaling tijdelijk opgeschort vanwege COVID-19. Per 1 januari 2022 is de opschorting niet meer van toepassing, en zal een werkgever hier bedacht op moeten zijn. 

 • Langere tewerkstellingsvergunning WAV 

Per 1 januari 2022 wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen. Werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland mogen langer werken in Nederland. Een werkvergunning kan voor een maximaal 3 jaar worden verleend. Voorheen was dit maximaal 1 jaar.

Een andere wijziging ziet op de betaling van loon. Een werkgever mag het loon niet meer contant betalen, maar moet het loon via een bankrekening aan de werknemer betalen, over een periode van maximaal één keer per maand. Op deze manier kan de Nederlandse Arbeidsinspectie de loonbetaling beter controleren. 

Belangrijkste wijzigingen later in 2022

 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof 

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door de Wet betaald ouderschapsverlof die op 2 augustus 2022 in werking treedt. 
Per 2 augustus 2022 kunnen werkgevers een aanvraag bij het UWV indienen voor de uitkering voor werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Gedurende maximaal 9 van de 26 weken ouderschapsverlof, hebben ouders recht op een UWV-uitkering. De uitkering bedraagt 50% van hun dagloon en is maximaal 50% van het maximum dagloon. Een werkgever hoeft de uitkering niet aan te vullen, tenzij anders is bepaald in een cao. De 9 weken ouderschapsverlof moeten in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. 

Verwacht een werknemer binnen uw organisatie binnenkort een kind? Dan heeft deze werknemer mogelijk ook recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Daarvoor moet op het moment waarop de wet ingaat het kind jonger zijn dan 1 jaar en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof zijn opgenomen. 

 • STAP-budget voor leren en ontwikkelen

Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte Inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Het aftrekken van deze kosten is niet langer mogelijk. De overheid wil op een andere manier leren en ontwikkelen stimuleren. De overheid heeft het STAP-budget opgezet. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal EUR 1.000,00 aanvragen voor scholing en ontwikkeling via het STAP portaal. Dit kan per persoon één keer per jaar. De subsidie kan worden gebuikt voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. 

Heeft u vragen over de impact van bovenstaande wijzigingen op uw organisatie? Neem dan contact op met Eline van Hagen.