Medewerker in lift - Ten Holter Noordam advocaten

1 maart 2020: invoering verifieer- en meldplicht voor gedetacheerde werknemers uit het buitenland

Maakt u gebruik van diensten van werkgevers of zelfstandigen op grond van detachering gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan is de kans groot dat u vanaf 1 maart 2020 moet verifiëren of uw contractspartij zich heeft gemeld bij een online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verifieer- en meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU (WagwEU).

Blijkens de parlementaire geschiedenis bij de WagwEU is het doel van de meldingsplicht tweeledig: naast inzicht in het aantal detacheringen biedt de meldingsplicht inspectiediensten meer handvatten voor toezicht en handhaving. Zonder meldingsplicht is het erg lastig voor de Inspectie SZW om erachter te komen welke dienstverrichters op welk moment in Nederland actief zijn. Als deze dienstverrichters al in beeld zijn kost het de inspecteurs vaak (te) veel tijd om aan de informatie te komen die nodig is om te kunnen vaststellen of de arbeidswetgeving correct wordt nageleefd voor de betrokken gedetacheerde werknemer. Een ontvanger van de dienst(en) dient voorafgaand aan de werkzaamheden bij de dienstverrichter te verifiëren of de melding is gedaan (‘controleplicht’).

De meldingsplicht geldt in de eerste plaats voor dienstverrichters. Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:

 • met eigen personeel naar Nederland komen om een dienst te verrichten;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland of;
 • als uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stellen om in Nederland te werken.

De meldingsplicht geldt voor detacheringen naar Nederland die aanvangen vanaf 1 maart 2020 en moet online gedaan worden voordat de werkzaamheden beginnen. Alle doorlopende detacheringen, gestart voor 1 maart 2020, vallen niet onder de meldingsplicht. Per 1 februari 2020 kunt u tijdelijke opdrachten alvast melden. Buitenlandse werkgevers zullen in ieder geval de volgende informatie moeten verstrekken:

 • Identiteit van de persoon die de melding maakt
 • De bedrijfsgegevens van de werkgever
 • De contactpersoon als bedoeld in artikel 7 WagwEU
 • De bedrijfsgegevens van de klant/opdrachtgever
 • Informatie over het project
 • De sector waarin de activiteiten worden verricht
 • De vermoedelijke start- en einddatum van de werkzaamheden
 • De identiteit van de werknemers die in Nederland komen werken
 • De A1 verklaring en/of ander bewijs waaruit volgt dat sociale premies worden betaald voor de werknemer(s)

Zelfstandig ondernemers, werkzaam in de agrarische-, industriële- of bouwsector, die een tijdelijke opdracht in Nederland uitvoeren, moeten zich ook melden. Zelfstandigen melden in ieder geval hun identiteit, de bedrijfsgegevens, de gegevens van de klant/opdrachtgever, informatie over het project waar hij werkzaamheden zal verrichten en informatie over waar de sociale premies worden betaald.

Uitzondering

In de onderstaande gevallen hoeft slechts één melding per jaar te worden gemaakt (“éénjaarsmelding”):

 • U heeft een klein bedrijf (0-9 werknemers) met een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en bent gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens.
 • U bent een zelfstandige met een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en u bent gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens.
 • U werkt in het goederenvervoer over de weg. 

De uitzonderingen gelden niet voor de uitzendsector.

Daarnaast hoeft niet gemeld te worden indien uw bedrijf in Nederland gevestigd is en uw werknemers werken met een Nederlands contract. Voorts hoeft u bepaalde incidentele arbeid niet te melden, bijvoorbeeld wanneer uw werknemer in Nederland is voor een zakelijke bespreking, dringend onderhoud of reparaties of het bijwonen van een congres.

Voorbeeld

Indien u na 1 maart 2020 een overeenkomst sluit met een buitenlands bedrijf of zelfstandig ondernemer om een bepaalde dienst voor u in Nederland te laten verrichten, ligt op het buitenlandse bedrijf/ondernemer de verplichting om de detachering te melden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op u als opdrachtnemer ligt vervolgens de verplichting om voorafgaand aan de werkzaamheden te verifiëren of de melding is gedaan. Indien u niet verifieert, kunt u niet zonder risico de werkzaamheden laten aanvangen.

Indien niet wordt voldaan aan de meld- of controleplicht, riskeert men een boete van EUR 12.000,- per overtreding. Deze boetes kunnen grensoverschrijdend worden opgelegd: de Nederlandse toezichthouder, de Inspectie SZW, kan een boete opleggen aan de buitenlandse dienstverlener of opdrachtgever, maar u kunt ook worden geconfronteerd met een boete van een buitenlandse toezichthouder.

Het is voor werkgevers noodzakelijk op korte termijn in kaart te brengen van welke buitenlandse diensten zij gebruik maken en vervolgens te controleren of de melding door deze dienstverleners is gedaan. Een van onze arbeidsrechtspecialisten gaat graag met u in gesprek om te bekijken of de controle- en meldplicht ook voor u geldt.