null

AVG Uitgediept #5: The right to be forgotten

In de AVG is een nieuw recht opgenomen, namelijk het recht op vergetelheid. In de Engelse versie van de tekst wordt het genoemd. Voor de lezer die denkt dat dit helemaal geen nieuw recht is: dat klopt deels. Met het right to be forgotten refereert de Europese wetgever aan het spraakmakende arrest van het Europese Hof van Justitie op 13 mei 2014. In dat arrest oordeelde het Europese Hof dat het voor Europeanen mogelijk moet zijn om in bepaalde gevallen verwijzingen van zichzelf in zoekresultaten te laten verwijderen. The right to be forgotten refereert dan ook naar de verwijdering van verwijzingen in zoekmachines. De AVG gaat een stapje verder met deze codificatie: in bepaalde gevallen moet ook verwijdering bij de bron plaatsvinden.

The right to be forgotten: huidig recht en rechtspraak

Het recht op vergetelheid staat niet in de thans geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), maar volgt uit het arrest van het Europese Hof. Wanneer op een bepaalde naam wordt gezocht, moet de exploitant van een zoekmachine de koppelingen uit de resultaten verwijderen indien de verwijzingen onjuist, onvolledig, verouderd, irrelevant of bovenmatig zijn. Zelfs als de inhoud van de informatie rechtmatig is verkregen. De exploitant van een zoekmachine moet bij een verwijderingsverzoek altijd een afweging maken tussen het persoonlijke belang van de betrokkene en het algemene belang van het publiek. In beginsel hebben de fundamentele vrijheden en rechten van de betrokkene voorrang op zowel het economische belang van de exploitant als het belang van het publiek op informatie. Dit is anders wanneer de betrokkene een belangrijke rol in het openbare leven speelt. Denk aan BN'ers en politici. Daarvan zegt het Hof dat het belangrijker is dat het publiek toegang blijft houden tot informatie.

Recht op vergetelheid: AVG

Op grond van de AVG heeft een betrokkene recht op verwijdering van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Let op: het gaat hier niet alleen om verwijdering van zoekresultaten, maar ook om verwijdering van het bronbestand. Dit recht is uiteraard niet onbeperkt en onvoorwaardelijk. De betrokkene heeft dit recht alleen in de volgende gevallen:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn/worden verwerkt;
 2. De betrokkene trekt zijn/haar toestemming waarop de gegevensverwerking gebaseerd is in;
 3. De betrokkene maakt op goede gronden bezwaar tegen de verwerking;
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke rust;
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van leveren van diensten aan personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet de verantwoordelijke (indien redelijkerwijs mogelijk) contact opnemen met de andere verantwoordelijken die dezelfde persoonsgegevens verwerken. Zij moeten op de hoogte worden gesteld van het verzoek om vergetelheid, zodat iedere koppeling naar, kopie of reproductie van de persoonsgegevens verwijderd kan worden.

Het recht op vergetelheid is niet van toepassing voor zover de verwerking nodig is:

 1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag;
 3. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 4. Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Tot slot

Ook hier ziet u dat controle over de eigen persoonsgegevens een belangrijke rol speelt. Op basis van de informatieplicht was u al verplicht de betrokkene te informeren over eventuele doorgifte van de gegevens aan derden. In geval van een succesvolle uitoefening van het recht van vergetelheid, bent u verplicht er zorg voor te dragen dat die derde partijen ook overgaan tot verwijdering. De betrokkene kan hier controle over uitoefenen nu hij/zij ook weet waar die gegevens verder bekend zijn.

Voor de volledigheid merk ik op dat de AVG ook voorziet in het recht van bezwaar, rectificatie en beperking van de verwerking. Deze rechten vallen buiten de omvang van onze blogreeks, maar moeten toch wel even genoemd worden. Wilt u meer informatie over die rechten, dan vertellen wij u daar uiteraard graag meer over.