null

De concurrentiegerichte dialoog volgens de nieuwe richtlijn

De concurrentiegerichte dialoog kennen we al in Nederland: deze procedure is ook opgenomen in de Aanbestedingswet. In de nieuwe richtlijn is bepaald dat lidstaten zelf mogen kiezen of ze concurrentiegerichte dialoog in hun nationale recht implementeren. Dat de concurrentiegerichte dialoog na omzetting van de nieuwe richtlijn in Nederland nog toegepast mag worden, is wel waarschijnlijk, maar niet zeker. Hoe verloopt deze procedure volgens de nieuwe richtlijnen?

Een concurrentiegerichte dialoog begint met een aankondiging. Iedere geïnteresseerde ondernemer mag zich aanmelden en moet daarbij de informatie voor de selectieve beoordeling meesturen. De aanbestedende dienst beoordeelt die informatie op basis van de selectiecriteria en stuurt de ondernemers die voldoen een uitnodiging voor de dialoog.

Gebruik van de concurrentiegerichte dialoog

In het aanbestedingsdocument voor de concurrentiegerichte dialoog is opgenomen wat de behoeften en eisen van de aanbestedende dienst zijn en welke subgunningscriteria zullen worden gebruikt. Verschil met de mededingingsprocedure met onderhandeling is dat het bij de concurrentiegerichte dialoog gaat over een probleem waarvoor een aanbestedende dienst geen oplossing heeft en waarvoor zij oplossingen uit de markt zoekt. Bij een mededingingsprocedure zal in de regel op zijn minst al een oplossingsrichting bekend zijn en gaat het vooral om het verfijnen van een werk, levering of dienst aan de hand van de eisen van de aanbestedende dienst.

De dialoogfase

De concurrentiegerichte dialoog begint daarom ook niet met het doen van een eerste inschrijving (zoals de mededingingsprocedure), maar met een dialoog: een gesprek tussen de aanbestedende dienst en de individuele inschrijver om het probleem helder te krijgen en mogelijke oplossingen te bespreken. Vervolgens gaan de inschrijvers aan het werk om een oplossing te maken. Daarna kan weer een dialoog worden gehouden, waarna opnieuw een oplossing mag worden aangeboden. Als de aanbestedende dienst van mening is dat de oplossingen goed genoeg zijn om aan zijn behoeften te voldoen, dan wordt de dialoog gesloten en mogen de inschrijvers hun definitieve inschrijving doen.

De aanbestedende dienst is verplicht bij de concurrentiegerichte dialoog het gunningscriterium 'beste prijs-kwaliteitverhouding' te gebruiken. Aan de hand van dit gunningscriterium en de al eerder bekend gemaakte subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de aanbesteding gewonnen heeft.

Knock-out

Net als bij de mededingingsprocedure kan de concurrentiegerichte dialoog ook als een 'knock-out' worden opgezet. Na iedere dialoog worden de ingediende oplossingen dan beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria. Alleen de beste oplossingen gaan dan door naar de volgende ronde.

Voor de concurrentiegerichte dialoog mag je alleen kiezen in dezelfde gevallen als je voor de mededingingsprocedure met onderhandeling mag kiezen. Doen deze gevallen zich niet voor, dan mag je geen concurrentiegerichte dialoog gebruiken.