null

Geen transitievergoeding na een vermindering van het salaris als gevolg van een functiewijziging

Maakt een werknemer aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding na een vermindering van het loon als gevolg van een functiewijziging? Nee, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van vrijdag 17 april 2020.

Aanleiding

In deze zaak speelde het volgende. Werkneemster is sinds 4 januari 2002 in dienst in de functie van leraar met een werktijdfactor van 1,0. Haar salaris bedroeg € 3.313 bruto per maand.

Op 17 januari 2013 is zij ziek uitgevallen. Het UWV heeft werkneemster ruim twee jaar later voor 48,49 arbeidsongeschikt bevonden. Met ingang van 1 augustus 2015 is aan werkneemster ‘ontslag’ verleend. Met ingang van diezelfde datum is werkneemster benoemd tot onderwijsassistente met een werktijdfactor van 0,8 met een salaris van € 1.706 bruto.

Werkneemster claimde aanspraak te maken op een gehele of gedeeltelijke transitievergoeding.

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Deze zaak komt, na eerst bij de kantonrechter, het Hof Den Haag en de Hoge Raad te zijn geweest, bij het Hof Amsterdam.

Het Hof Amsterdam stelt vast dat werkneemster in ieder geval aanspraak maakt op een gedeeltelijke transitievergoeding in verband met de vermindering van haar arbeidstijd met twintig procent. Het hof verwijst hiervoor naar de Kolom-beschikking van de Hoge Raad uit 2018. In die uitspraak is door de Hoge Raad bepaald dat een werknemer aanspraak maakt op een gedeeltelijke transitievergoeding, indien de werkgever door omstandigheden gedwongen overgaat tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van werknemer. Bij een substantiële vermindering gaat het om een vermindering met ten minste twintig procent.

Werkneemster voerde echter aan dat niet alleen haar arbeidsomvang is gewijzigd, maar ook haar functie als gevolg waarvan zij een lager salaris ontvangt dan voorheen. Hoe dient hiermee om te worden gegaan? Leidt een loonvermindering als gevolg van een functiewijziging ook tot een transitievergoeding? Het Hof Amsterdam heeft deze vraag ter beantwoording voorgelegd aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad aan het woord

Loonvermindering als gevolg van een functiewijziging leidt niet tot een aanspraak op de transitievergoeding, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad maakt daarmee een onderscheid tussen een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd en een vermindering van het salaris als gevolg van een functiewijziging. In het eerste geval bestaat recht op de transitievergoeding. In het tweede geval niet.

De Hoge Raad legt dit als volgt uit. Voor een aanspraak op de transitievergoeding geldt de eis dat de arbeidsovereenkomst moet zijn beëindigd. Van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst is in feite sprake bij een vermindering van de arbeidsduur. Dit is echter niet het geval bij een loonvermindering als gevolg van de herplaatsing in een andere functie.

Voor de praktijk

Deze uitspraak maakt duidelijk dat werkgevers niet verplicht zijn om een (gedeeltelijke) transitievergoeding te betalen na een vermindering van het loon van een van hun werknemers als gevolg van herplaatsing in een andere functie.

Let wel, gaat de herplaatsing van de werknemer gemoeid met een blijvende vermindering van de arbeidstijd van ten minste 20% dan maakt de werknemer wel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding. Oplettendheid is derhalve geboden.