null

Geleden schade en aankomende procedures Suezkanaalblokkade

Op het moment dat de “Ever Given” nog vast lag schreef ik over de (on)mogelijkheid voor eigenaren van de lading aan boord van de “Ever Given” hun schade te verhalen. Reden is enerzijds de uitsluiting van vertragingsschade in de cognossementscondities en anderzijds de beperking van aansprakelijkheid van de vervoerder. Sterker nog ladingbelanghebbenden zullen zelfs nog moeten betalen: bijdragen in ”averij grosse”: de gemaakte kosten voor redding van schip en lading.

Berging Ever Given

Inmiddels is alle nieuws al weer ver naar de achtergrond verdwenen. De blokkade duurde achteraf maar 7 dagen, waardoor de geblokkeerde schepen met een vertraging van gemiddeld een dag of 12 verder konden. Voor wat betreft de “Ever Given” zelf: het schip is nog ruim 3 maanden door de Suezkanaal autoriteit (SCA) vastgehouden, voordat de verzekeraars en belanghebbenden bij het schip voor de chantage van de SCA zwichtten en een veel te hoog bedrag voor de “berging” van het schip aan de SCA hebben betaald. Eind juli is de gehele lading in Felixtowe en Rotterdam gelost.

Lading niet verzekerd?

Opvallend genoeg zijn alle containers opgehaald. De vrees was dat veel ladingbelanghebbenden de lading niet zouden komen ophalen. Dit omdat aangenomen werd dat een deel van hen geen verzekering had afgesloten die de averij grosse bijdrage dekte. Ontvangers van lading moeten namelijk een stevige zekerheid voor die bijdrage afgeven voordat zij hun lading krijgen en als er geen verzekering is dan moet de ontvanger die zekerheid zelf geven. Waarbij bovendien toch zeker een deel van de lading in stoffelijke of economische zin waarde zal hebben verloren. Voor dat deel van de ontvangers is de kous dus nog niet af.

Geleden schade en aankomende procedures

Is het  nu verder wel afgelopen? Voor de meeste belanghebbenden van lading aan boord van de ”Ever Given” misschien wel, maar verder: integendeel! Naar verwachting zullen er vele procedures volgen, of zijn die al aangespannen. Te denken valt aan een procedure tussen Smit (de werkelijke berger) en de eigenaren van het schip over de hoogte van het bergingsloon. Tussen SCA en verzekeraars/eigenaren van de “Ever Given”; tussen belanghebbenden bij geblokkeerde schepen of bevrachters/belanghebbenden van lading aan boord van die schepen tegen de “Ever Given”; tussen eigenaren en bevrachters/ladingbelanghebbenden van geblokkeerde schepen (dat waren er ongeveer 420); over de hoogte van het bedrag waartoe de eigenaar van de “Ever Given” en Evergreen hun aansprakelijkheid kunnen beperken; over de vraag of ladingbelanghebbenden mee moeten betalen aan de astronomische “beloning” die is betaald aan SCA en zo is er nog wel meer te bedenken.                                                                                                            

Er is natuurlijk ook schade geleden door partijen verder in de keten. Door de (veel) te late aankomst zijn allerlei producten (veel) te laat geleverd, waardoor ontvangers niet aan hun verplichtingen jegens hun afnemers konden voldoen, productieprocessen zijn verstoord, enz. enz. Dat resulteert allemaal in schade. Afhankelijk van de voorwaarden waaronder zulke producten zijn verkocht zullen afnemers die schade willen verhalen.

Doorlooptijd procedures

De meeste “maritieme” geschillen zullen in Londen worden uitgevochten, maar procedures tussen partijen verder in de keten zullen overal en nergens kunnen plaatsvinden, afhankelijk van vestigingsplaats van partijen en clausules in contracten. Het zal dus nog wel even duren voordat het laatste woord in deze kwestie is gezegd. Gelet op de gemiddelde doorlooptijd van procedures zal dat ook nog wel een jaar of 10 duren…

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Carel van Lynden.