null

Handhaving gevaarlijke stoffen; nieuwe focus ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. In dat kader houdt zij onder ander toezicht op de naleving van wetgeving inzake gevaarlijke stoffen. In dat kader is ILT gebleken dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag regelmatig tekortschiet. Reden om in 2014 al een Beleidsregel veiligheidsadviseur op te stellen en nu aan te kondigen dat haar controles specifiek gericht zullen zijn op de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De veiligheidsadviseur moet zijn benoemd en moet zijn taken voldoende hebben ingevuld. Deze functionaris moet ook voldoende de naleving van de voorschriften hebben gecontroleerd. Bestuursrechtelijke handhaving dreigt bij het niet voldoen aan een of meerdere controleaspecten.

Handhaving op het jaarverslag

Die handhaving speelt ook bij het ontbreken van (kwaliteit) van het jaarverslag. Belangrijke aspecten waarop het verslag wordt beoordeeld zijn o.a. een beschrijving van:

 • de algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
 • de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
 • de opleiding van de veiligheidsadviseur;
 • incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
 • het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
 • procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
 • de controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
 • de adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

Mogelijke dwangsommen

Bestuursrechtelijke handhaving betekent eerst en vooral de dreiging van een dwangsom (gericht op herstel van het geconstateerde gebrek). De volgende – toch niet misselijke – bedragen zijn vastgesteld:

 • Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000,00;
 • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
 • Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
 • Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000,00.

Kortom, heb de administratie goed op orde en loop de verplichtingen goed langs!

Ook is al bekend dat – zoals gebruikelijk – een aankondiging wordt gedaan van het voornemen om een dwangsom op te leggen en volgt een begunstigingstermijn – een periode waarbinnen de overtreding ongedaan kan worden gemaakt – van drie maanden.

Of daadwerkelijk sprake is van een overtreding moet altijd kritisch worden beoordeeld. Dat werpt immers de vraag op of de voorgestelde reparatie wel is vereist. Is discussie mogelijk, dan kan een zienswijze tegen de aankondiging en zo nodig bezwaar tegen het daadwerkelijke besluit tot oplegging van de dwangsom nuttig of wenselijk zijn.