null

Kostbare Ziektewetuitkeringen ex-werknemers, hoe kan de werkgever hiermee omgaan?

Meer dan eens gaat een werknemer ziek uit dienst of wordt hij binnen vier weken na datum einde dienstverband ziek (voordat de werknemer een WW-uitkering heeft ontvangen). Dan kan een ex-werkgever worden geconfronteerd met een verhoging van de gedifferentieerde Ziektewetpremie als aan de ex-werknemer een Ziektewetuitkering wordt toegekend. Indien sprake is van veel toegekende Ziektewetuitkeringen kan dit voor een werkgever behoorlijk in de papieren lopen. Daarnaast kunnen uitzendbureaus die gebruik maken van uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding ook nog eens worden geconfronteerd met een te betalen suppletie op de Ziektewetuitkering. Wat kan een ex-werkgever tegen een in haar ogen onterecht toegekende Ziektewetuitkering doen?

Ex-werkgever als belanghebbende

Met het oog op de gedifferentieerde Ziektewetpremie kunnen ex-werkgevers (middelgrote en grote werkgevers) worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht bij besluiten van het UWV waarmee Ziektewetuitkeringen aan ex-werknemers worden toegekend. De ex-werkgever ontvangt in een voorkomend geval een afschrift van het betreffende besluit van het UWV aan de ex-werknemer. Wat nu als de werkgever het niet eens met een toegekende Ziektewetuitkering?

Drie bezwaarmomenten

Op hoofdlijnen zijn er drie momenten te onderscheiden waarop een ex-werkgever bezwaar kan maken tegen een beslissing in het kader van aan ex-werknemers toegekende Ziektewetuitkeringen:

  1. Bezwaar tegen de toekenningsbeslissing van de ZW-uitkering aan de ex-werknemer.
  2. Bezwaar tegen de beslissing tot beëindiging van de ZW-uitkering.
  3. Bezwaar tegen de beslissing die volgt uit de eerstejaarsbeoordeling door het UWV.

Medische stukken

In al deze situaties wordt de ex-werkgever als belanghebbende aangemerkt en krijgt deze een kopie van de beslissing toegestuurd. Bij het maken van bezwaar kan de ex-werkgever de op het besluit betrekking hebbende stukken opvragen. De ex-werkgever krijgt echter geen inzicht in de medische stukken. Wel mogen deze worden ingezien door een advocaat of een arts-gemachtigde. Met name een arts-gemachtigde kan op basis van de medische gegevens controleren of de Ziektewetuitkering terecht is toegekend. Dit is dan ook reden dat het raadzaam is om bij dergelijke situaties een arts-gemachtigde in te schakelen.

Re-integratie door het UWV

In de bezwarenprocedures (met name in de hiervoor genoemde situatie 2 en 3) kunnen daarnaast ook de controle en de begeleiding van het ziekteverzuim en de re-integratie-inspanningen van het UWV door de ex-werkgever aan de orde worden gesteld. Dit om te onderbouwen dat de Ziektewetuitkering niet of minder lang zou zijn toegekend als het UWV het ziekteverzuim beter had gecontroleerd of begeleid en/of voldoende re-integratie-inspanningen zou hebben gepleegd. In de praktijk gebeurt dit regelmatig.

Compensatie voor ex-werkgever

Overigens, is in de Ziektewet (art. 30b) bepaald dat de intrekking of verlaging van een Ziektewetuitkering, die voortvloeit uit het door de ex-werkgever ingestelde bezwaar of beroep, niet eerder plaatsvindt dan de dag volgend op die waarop de beslissing op bezwaar is bekendgemaakt of de uitspraak is gedaan. De Ziektewetuitkering wordt in beginsel dus niet met terugwerkende kracht herzien. Wel is geregeld (art. 2.18 lid 1 Besluit Wfsv) dat de ex-werkgever compensatie krijgt voor de te veel betaalde Ziektewetuitkering als blijkt dat de Ziektewetuitkering geheel of ten dele ten onrechte is toegekend. Deze compensatie geschiedt bij de vaststelling van de gedifferentieerde premie in het kalenderjaar dat gelegen is twee jaren na het kalenderjaar waarin de Ziektewetuitkering is ingetrokken of herzien. Bij de vaststelling van de gedifferentieerde premie over dat kalenderjaar wordt dan een negatief bedrag aan Ziektewetuitkering in aanmerking genomen, gelijk aan het bedrag van de te veel betaalde Ziektewetuitkering.

Resumerend

Indien een ex-werkgever twijfels heeft of een ex-werknemer wel terecht een Ziektewetuitkering ontvangt en de ex-werkgever bij het besluit belanghebbende is, dan doet deze er goed aan om hiertegen tijdig bezwaar aan te tekenen. Dit kan op verschillende momenten. Ook is het aan te bevelen om daarbij een arts-gemachtigde in te schakelen. Een en ander teneinde een eventuele verhoging van de gedifferentieerde Ziektewetuitkering die kan leiden tot hoge kosten zoveel mogelijk te voorkomen.
U kunt hierbij altijd gebruik maken van de expertise van de arbeidsrechtadvocaten van Ten Holter Noordam.