null

Motiveren afwijken bestuurlijke praktijk vergunningen voor onbepaalde tijd, hoe kan dat?

Eind vorig jaar oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in een tussenuitspraak dat het afwijken van een bestuurspraktijk voor het geven van vergunningen voor onbepaalde tijd goed gemotiveerd moet worden. De gemeente Amsterdam had dat niet voldoende gedaan. Zij kreeg de opdracht dit motiveringsgebrek te herstellen. Deze herstelpoging wordt op 20 maart 2019 beoordeeld in een einduitspraak.

Beide uitspraken zijn interessant, omdat de Afdeling ingaat op het belang van een goede motivering over de looptijd van vergunningen. Dit aspect is van groot belang voor alle overheden die bezig zijn met het aanpassen van beleid en verordeningen vanwege de jurisprudentie over schaarse vergunningen. Maar ook voor alle exploitanten die met die aanstaande wijzigingen geconfronteerd worden.

De bestuurspraktijk vraagt om navolging

In de tussenuitspraak oordeelt de Afdeling:

Als het college ten tijde van belang een bestendige bestuurspraktijk voerde om ligplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen, had het college in beginsel in overeenstemming met deze praktijk moeten handelen. In het geval van het bestaan van zo’n bestuurspraktijk, had het college moeten motiveren waarom het in dit geval hiervan is afgeweken en in het geval van [rederij] niet.

Van belang daarbij is dat Canal Rondvaart met stukken had onderbouwd dat Rederij Lovers in 2015 in hetzelfde watergedeelte aan de Prins Henderikkade twaalf vergunningen voor onbepaalde tijd had gekregen. Canal Rondvaart kreeg echter dertien vergunningen voor bepaalde tijd, namelijk tot 1 januari 2018.

Gemotiveerde afwijking is mogelijk

Uit de nadere motivering van de gemeente van 31 januari 2019 volgt in zijn algemeenheid dat wanneer voorzienbaar is dat met een vaartuig tijdelijk op een locatie zal liggen, bijvoorbeeld voor een concrete herinrichting van die locatie, de bestendige bestuurspraktijk is dat een vergunning wordt verleend voor bepaalde tijd.

Meer specifiek motiveert de gemeente:

voor wat betreft de in 2014 en 2015 aan Rederij Lovers voor onbepaalde tijd verleende ligplaatsvergunningen geldt volgens het college dat er destijds geen sprake was van een concrete herinrichting van de Oostkom of de Westkom. In het geval van Rederij Lovers was er in 2014 en 2015 daarom geen reden de ligplaatsvergunningen voor bepaalde tijd te verlenen.

De Afdeling vindt dat de gemeente hiermee voldoende heeft gemotiveerd dat de vergunningen voor Canal Rondvaart voor bepaalde tijd verleend konden worden. De situatie is namelijk anders dan voor de vergunningen voor Rederij Lovers.

Canal Rondvaart voert nog aan dat alleen vergunningen voor onbepaalde tijd worden verleend en dat de gemeente niet met feitelijk verleende vergunningen heeft aangetoond dat sprake is van een bestendige bestuurspraktijk, waarbij vergunningen wegens het voorzienbaar tijdelijk ‘liggen’ voor bepaalde tijd worden verleend.

De Afdeling gaat daar niet in mee. Reden hiervoor is dat op het moment dat de vergunningen aan Rederij Lovers werden verleend er geen sprake was van (plannen voor) een concrete herinrichting. Dat was wel het geval toen de vergunningen werden verleend aan Canal Rondvaart. Daarom mochten de vergunningen van Canal Rondvaart voor bepaalde tijd verleend worden.

Eigenlijk heeft de gemeente aangevoerd dat zij twee bestuurspraktijken hanteert, een voor tijdelijke situaties, wegens bijvoorbeeld concrete herinrichting (bepaalde tijd), en een voor niet-tijdelijke situaties (onbepaalde tijd).

Lessen voor de praktijk

De einduitspraak geeft meer duidelijkheid omtrent de motivering en de mogelijkheden die er zijn om een beroep te doen op de ongelijkheid van gevallen. De vraag blijft wel hoeveel ruimte een gemeente heeft om van haar bestuurspraktijk af te wijken en welke eisen daaraan gesteld worden qua motiveren.

Vooralsnog is het voor gemeenten zaak om bij de afwijking van hun vaste bestuurspraktijk goed te motiveren waarom daarvan afgeweken wordt. Een reden daarvoor kan zijn dat sprake is van gelijke gevallen. Dat moet dan wel voldoende gemotiveerd worden.

Voor aanvragers van (schaarse) vergunningen is het van belang goed in de gaten te houden in hoeverre hen een vergunning wordt verleend die in lijn is met de vaste bestuursrechtspraak van hun gemeente. Als daar ongemotiveerd van afgeweken wordt, is het zaak tijdig (binnen zes weken) aan de bel te trekken.