null

De nieuwe beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Per 18 december 2015 is de nieuwe Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in werking getreden. Met deze doorgevoerde wijziging wordt aangesloten bij de criteria die in de jurisprudentie en in de praktijk werden gehanteerd om te toetsen in hoeverre een overtreding de werkgever te verwijten valt.

In 2007 werden in artikel 1 elfde lid van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (oud) drie matigingsgronden ingevoerd die een cumulatief karakter hadden. Dit had tot gevolg dat men pas aan de tweede matigingsgrond toekwam, indien aan de eerste matigingsgrond was voldaan en de derde matigingsgrond kon pas aan de orde zijn als er aan de eerste en tweede matigingsgrond was voldaan. Per matigingsgrond was een matiging van het boetenormbedrag met 1/3 mogelijk.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 mei 2015 en 8 juli 2015 twee belangrijke uitspraken gedaan, waaruit blijkt dat zij zich niet meer met deze matigingssystematiek kan verenigen. Het belangrijkste bezwaar van de Afdeling is dat een werkgever die wel inspanningen heeft verricht, als gevolg van het cumulatieve karakter, op dezelfde wijze werd behandeld als de werkgever die in het geheel geen inspanningen had verricht. Dit acht de Afdeling niet evenredig. Dit heeft er ook toe geleid dat bij de Beleidsregel van 3 september 2015 het elfde lid van artikel 1 van de beleidsregel werd geschrapt.

De eerste matigingsgrond (oud) luidde als volgt;

Bij de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete kunnen één of meer van de volgende factoren aan de orde zijn en achtereenvolgens leiden tot verlaging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag:

1°. indien de werkgever aantoont dat hij de risico’s van de werkzaamheden waarbij de overtreding zich heeft voorgedaan voldoende heeft geïnventariseerd, een veilige werkwijze heeft ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de Arbeidsomstandighedenwetgeving, deugdelijke, voor de arbeid geschikte, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld en de verdere nodige maatregelen heeft getroffen wordt de bestuurlijke boete gematigd met een derde;

De wetgever heeft de eerste matigingsgrond met de meeste recente wijziging gesplitst in twee afzonderlijke matigingsgronden, onder a en b, om hiermee aan te sluiten bij de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Indien de werkgever aantoont dat hij inspanningen heeft verricht, gericht op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval, kan dit leiden tot matiging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag. De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:

  1. als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;
  2. als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;
  3. als er adequate instructies zijn gegeven;
  4. als er adequaat toezicht is gehouden.

Door het splitsen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de inschatting van de risico’s en het ontwikkelen van een veilige werkwijze enerzijds en de feitelijk geleverde inspanningen, die er op gericht zijn de concrete overtreding in het specifieke geval te voorkomen anderzijds. Bij het toepassen van de matigingsgronden wordt gekeken naar inspanningen gericht op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval. Het cumulatieve karakter is komen te vervallen en de vier nieuwe matigingsgronden kunnen elk op zich leiden tot een matiging van 25%.

Het is nog goed op te merken dat het elfde lid van artikel 1 slechts betrekking heeft op de werkgever en niet op doelgroepen als zzp’ers, werknemers, meewerkende werkgevers en opdrachtgevers. Verder is het van belang dat deze regeling in werking is getreden per 18 december 2015 en – vanwege overgangsrecht – zal in lopende zaken bij de toepassing van de nieuwe beleidsregel naar het voor de werkgever meest gunstige regime worden gekeken.