null

Maatregelen voor ondernemers tijdens coronacrisis: Tozo & TOGS

Op 27 maart 2020 heeft de overheid aanvullende maatregelen gepubliceerd voor ondernemers om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de economische gevolgen van het coronavirus. Het betreft twee regelingen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze regelingen zijn aanvullingen op het eerder door het kabinet bekendgemaakte “Noodpakket Banen en Economie”, waarover wij eerder een blog hebben geschreven.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft de eerste contouren van de Tozo reeds in de Kamerbrief “Noodpakket Banen en Economie” van 17 maart 2020 aangekondigd. In de Kamerbrief van 27 maart 2020 heeft de overheid deze regeling aangescherpt en uitgebreid.

De Tozo is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die in de financiële problemen raken door de coronaproblematiek. Het kabinet benadrukt dat de Tozo niet alleen geldt voor ZZP’ers, maar ook voor zelfstandige ondernemers mét personeel. Eerder was hierover verwarring ontstaan.

De Tozo kan worden aangevraagd en verleend door de eigen gemeente van de ondernemer. Er kan, vooralsnog, een beroep worden gedaan op de Tozo tot en met 31 mei 2020. De Tozo is tweeledig en houdt het volgende in:

1. Algemene bijstandsverlening/inkomensondersteuning

De algemene bijstandsuitkering is bedoeld om ondernemers te voorzien in het levensonderhoud, wanneer het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimumniveau zakt. Om aanspraak te kunnen maken op deze bijstandsuitkering moet de ondernemer naar waarheid verklaren dat zijn inkomen in deze periode minder bedraagt dan wel zal bedragen, dan het sociaal minimumniveau ten gevolge van de coronaproblematiek. De inkomensondersteuning bedraagt maximaal € 1.500 netto voor gehuwde ondernemers en € 1.050 netto voor alleenstaande ondernemers boven de 21 jaar. Voor jongeren vanaf 18 jaar tot 21 jaar wordt de gebruikelijke, lagere bijstandsnorm toegepast (de zogeheten jongerennorm). Verder wordt door de gemeente geen partner- of inkomenstoets toegepast. Een verandering in de inkomenssituatie moet direct uit eigen beweging worden aangegeven bij de gemeente, die achteraf zal controleren wat het daadwerkelijk genoten inkomen van de ondernemer in die periode bedroeg. Dit deel van de Tozo betreft een ‘gift’, die dus niet hoeft te worden terugbetaald door de ondernemer. De tegemoetkoming is tijdelijk van aard; de bijstand kan maximaal worden verleend voor een periode van drie maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald.

2. Lening voor bedrijfskapitaal

De Tozo biedt ook de mogelijkheid voor zelfstandige ondernemers om een lening af te sluiten voor een maximaalbedrag van € 10.157 met een rentepercentage van 2% en een looptijd van drie jaar. Om aanspraak te kunnen maken op deze lening moet de ondernemer naar waarheid verklaren dat hij kampt met liquiditeitsproblemen door de economische gevolgen van het coronavirus. Er wordt benadrukt dat dit onderdeel van de Tozo géén gift is, maar een lening die moet worden terugbetaald, met dien verstande dat de ondernemer tot 1 januari 2021 niet hoeft af te lossen.

Voor de gehele Tozo, dus zowel de algemene bijstandsverlening als de lening voor bedrijfskapitaal, gelden de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van een zelfstandige ondernemer, welke de leeftijd van 18 jaar, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 2. de ondernemer moet woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland, en een Nederlander zijn of daarmee zijn gelijkgesteld;
 3. het bedrijf of zelfstandige beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 4. de onderneming dient te zijn opgericht vóór 17 maart 2020, 18:45 uur en zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 5. de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer minimaal 1.125 uur per jaar werkzaam moet zijn in/voor zijn onderneming;
 6. de ondernemer is woonachtig in de gemeente, waarin de Tozo wordt aangevraagd.

U kunt hier controleren of u in aanmerking komt voor de Tozo.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De TOGS is eveneens aangekondigd in de Kamerbrief “Noodpakket Banen en Economie” van 17 maart 2020. Deze maatregel is eerder bekendgemaakt als ‘Noodloket voor ondernemers’.

De TOGS is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks worden geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Zij kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 4.000 om zodoende hun vaste lasten te kunnen nakomen. Het betreft een gift van de overheid, die niet hoeft te worden terugbetaald. Het TOGS-bedrag is bovendien belastingvrij.

De TOGS is alleen bestemd voor ondernemers die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen binnen één van de sectoren die volgens de overheid (het hardst) worden geconfronteerd met de directe gevolgen van de coronacrisis. Het gaat hierbij onder andere om: eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, sportclubs en reisorganisaties. De meest recente lijst van de betreffende sectoren kunt u hier raadplegen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de TOGS moet u bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdactiviteit van de onderneming moet overeenkomen met de SBI-codes waarvoor de TOGS is bedoeld. De SBI-codes corresponderen met de sectoren waarvoor de regeling is bedoeld. Een volledig overzicht hiervan kunt u hier terugvinden;
 2. de onderneming moet fysiek zijn gevestigd buiten de eigen woning;
 3. de verwachting is dat de onderneming in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 minimaal € 4.000 aan omzet zal verliezen;
 4. de vaste lasten van de onderneming bedragen minimaal € 4.000 in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020;
 5. er zijn maximaal 250 mensen in dienst bij de onderneming;
 6. de onderneming is opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 16 maart 2020;
 7. er is geen sprake van een overheidsbedrijf;
 8. de onderneming is niet in staat van faillissement verklaard en heeft evenmin reeds verzocht om surseance van betaling.

Ondernemers kunnen de TOGS sinds 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020 aanvragen via deze link.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Tozo of de TOGS? Twijfelt u of deze regelingen op u van toepassing zijn, en vreest u voor liquiditeitsproblemen ten gevolge van de Coronacrisis? In deze lastige periode kunt u altijd terecht bij een van onze specialisten voor advies.

Deze blog is geschreven door Alexandra van den Eijnden, Amila Kasumovic en Aram van Bunge.