Rechtsboeken in kast - Ten Holter Noordam advocaten

Onwerkbaar winterweer: wat nu?

Door extreme weersomstandigheden zoals strenge vorst, zware sneeuwval of een hittegolf kan uw onderneming stil komen te liggen. Bij een direct verband tussen het werk en de extreme weersomstandigheden, krijgen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer uw onderneming in aanmerking komt voor de Regeling onwerkbaar weer. 

Regeling onwerkbaar weer

Per 1 januari 2020 is de Regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Als werkgever kunt u vrijstelling van de loondoorbetaling krijgen bij onwerkbaar weer. Wilt u aanspraak maken op deze regeling? Dan moet daarover een artikel in de cao van de branche zijn opgenomen. Cao-partijen hadden dat uiterlijk 1 november 2020 moeten doen. In de cao moet zijn aangegeven in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht. 

Loondoorbetaling tijdens wachtdagen

U dient bij onwerkbaar weer eerst zelf het loon van uw werknemers door te betalen tijdens de wachtdagen. Duurt het onwerkbare weer langer dan het aantal wachtdagen dat geldt? Dan kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen.

Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel en sneeuwval gelden twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Bij overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. 

Melding UWV

Iedere dag dat uw werknemers niet kunnen werken door onwerkbaar weer, dient u vóór 10:00 uur bij het UWV een melding te maken. De melding geldt voor de hele dag. De melding kunt u via het werkgeversportaal van het UWV doen met gebruik van de eHerkenning.  

Let op, door de strenge vorst en de zware sneeuwval van de afgelopen dagen ontvangt het UWV veel extra meldingen van onwerkbaar weer. Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels voor het melden van onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld: tot en met vrijdag 12 februari 2021 heeft u 24 uur de tijd om uw melding te doen, dus van 0.00 uur tot 23:59 uur. U moet nog steeds elke dag opnieuw een melding doen, zolang sprake is van onwerkbaar weer.

Uw werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn, ook niet elders. Daarnaast mogen ze niet op de werkplek aanwezig zijn.

Voorwaarden

Als werkgever moet u alles hebben gedaan om te voorkomen dat de werkzaamheden moeten worden gestopt. Daar komt bij dat u aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • Uw werknemer kan door onwerkbaar weer niet werken;
  • Uw werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken;
  • Het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen dat geldt;
  • U heeft geen loondoorbetalingsverplichting tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Check uw cao

Het is verstandig om de cao die van toepassing is op uw onderneming te raadplegen. In een aantal cao’s is afgesproken dat u als werkgever de WW-uitkering dient aan te vullen tot 100% van het loon. 

De cao Bouwnijverheid en de cao LEO schrijven voor dat de loondoorbetalingsverplichting na twee wachtdagen stopt en de werkgever daarna een WW-uitkering kan aanvragen bij het UWV. De werkgever dient de WW-uitkering aan te vullen tot het bedrag van het salaris.

In de cao Hoveniers en de cao Schilders is bepaald dat de werkgever het volledige salaris moet betalen als werknemers niet kunnen werken vanwege slechte weersomstandigheden. De werknemers komen niet in aanmerking voor een WW-uitkering. De werkgever kan de werknemers wel verplichten andere werkzaamheden te verrichten.

De cao Kleinmetaal en de cao Dakdekkers hebben – na inwerkingtreding van de Regeling onwerkbaar weer – de twee uniforme wachtdagen (nog) niet in de cao verwerkt. Vanaf nu geldt het aantal wachtdagen zoals vastgelegd in deze regeling en niet zoals vastgelegd in de cao’s. Werkgevers zullen dus twee dagen het loon door moeten betalen, waarna een WW-uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV. De werkgever vult de WW-uitkering aan tot het bedrag van het salaris.

Uitzendkrachten

De Regeling onwerkbaar weer geldt niet voor uitzendkrachten, aldus de NBBU. In de uitzend-cao is namelijk geen specifieke regeling opgenomen over onwerkbaar weer. NBBU is in gesprek met de vakbonden om een dergelijk bepaling zo snel mogelijk in de cao op te nemen.

Heeft u vragen over het voorgaande? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.