null

Ook de Wet hergebruik van overheidsinformatie kan worden misbruikt

Op deze website wordt met enige regelmaat recente jurisprudentie besproken inzake Wob-misbruik: misbruik van het recht om verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur in te dienen bij overheden. Gewezen zij bijvoorbeeld op het blog waarin opgemerkt werd dat de misbruiker zelfs in de proceskosten van het verwerende bestuursorgaan wordt veroordeeld.

Uiteraard is het thema van misbruik breder, toepasbaar. Recent speelde de vraag of dit aspect ook aan de orde kan zijn bij de mogelijkheid van een ieder om een verzoek in te dienen bij de overheid om bepaalde informatie beschikbaar te krijgen voor hergebruik (op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie; voor meer informatie over de toepassing van de wet zie hier). Ondergetekende stond daarvoor eind maart bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant om namens 17 gemeenten te stellen dat in een specifiek geval sprake was van misbruik. De rechtbank oordeelde in een uitspraak van 18 mei jl. dat in dit geval sprake is van misbruik.

Belangrijkste elementen daarvoor zijn - in lijn met de eerder al genoemde onderdelen die relevant zijn op grond van de Wob-jurisprudentie - de volgende:

  1. algemeenheid van het doel van het verzoek
  2. de aard van betrokken personen waaronder de gemachtigde
  3. het doel van het verzoek en de onderliggende constructie die erop gericht is voor een proceskostenvergoeding in aanmerking te komen
  4. de wijze van procederen (pas in bezwaar komen met nadere eisen)
  5. de proceshouding bij andere procedures

De beroepen worden dan ook niet-ontvankelijk verklaard. Eiser wordt tevens (in lijn met de kennelijk nieuwe lijn in de jurisprudentie) in de proceskosten veroordeeld.

Nu dit verzoek om hergebruik van alle nieuwsberichten bij een gemeente breder is uitgezet bij verschillende gemeenten in Nederland, is het goed te beseffen dat de rechtbank deze uitspraak heeft gedaan. Voor meer informatie en vragen naar de gevolgen van deze uitspraak voor de procedure waar u mogelijk in bent verwikkeld, kunt u contact opnemen met ondergetekende.