null

Oplegging bestuurlijke boete

Nieuwsblad Transport bericht dat de Inspectie Leefomgeving en Transport een boete heeft opgelegd voor tachograaffraude. Het betreft een zogenoemde bestuurlijke boete.

De bestuurlijke boete is een sanctie die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd door een overheidsdienst zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport. In verschillende wetten is daarvoor een wettelijke grondslag en bevoegdheid gegeven, waarbij boetes opgelegd kunnen worden die variëren van enkele honderden tot vele tienduizenden euro’s.

Procedure bestuurlijke boete

Voordat overgegaan wordt tot het opleggen van een bestuurlijke boete volgt, afhankelijk van de van toepassing zijnde regelgeving, eerst een inspectiebezoek waarbij onderzoek gedaan wordt naar de toedracht van de vermeende overtreding. Daarbij worden vragen gesteld aan de direct betrokkenen en in sommige gevallen ook aan de overige medewerkers. Afhankelijk van de uitkomst daarvan volgt toezending van een boeterapport met de bevindingen van het onderzoek. Vervolgens volgt een vooraankondiging voor het opleggen van een bestuurlijke boete. In sommige gevallen wordt pas op dat moment het boeterapport met de bevindingen van het onderzoek toegezonden. Tegen de vooraankondiging kunnen zienswijzen naar voren gebracht worden. Vervolgens wordt al dan niet overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Daartegen staan dan bezwaar, beroep en hoger beroep open.

Ten Holter Noordam advocaten staat u graag bij

Ten Holter Noordam advocaten staat, met haar samenwerkende arbeids-, bestuurs- en strafrechtspecialisten voornamelijk ondernemingen bij. Soms al in de fase net na de vermeende overtreding, maar vaak vanaf het moment dat een voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete bekend gemaakt wordt. Ook later in het traject, na het opleggen van een bestuurlijke boete, staan wij u graag bij.

De ervaring leert dat hoe eerder wij bij een zaak betrokken worden, hoe groter de kans is op een positieve afloop. Wij kunnen u dan tijdig adviseren over uw rechten en plichten en processtrategie. Hoe moet u reageren op vragen van een opsporingsambtenaar of toezichthouder? Welke actie moet u ondernemen als er een bestuurlijke boete wordt opgelegd? Wij kunnen voorafgaand aan een verhoor al de beschikking krijgen over het procesdossier. Mede op basis van dat dossier kunnen wij met u de te nemen proceshouding en -strategie bespreken.

Verder leert de ervaring ook dat met een gemotiveerd verweer tegen een bestuurlijke boete, deze uiteindelijk (aanzienlijk) lager uitvalt en in sommige gevallen zelfs uitkomt op nul. Dat is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden van het geval.