null

Transitie naar Omgevingswet; afschaffen actualiseringsplicht

De majeure wijziging van de regelgeving die ziet op de fysieke leefomgeving, de Omgevingswet, begint steeds meer vorm te krijgen. Naast de Omgevingswet zelf, de Invoeringswet en onderliggende AMvB’s die allemaal naar verwachting in 2019 in werking moeten treden, wordt ook al het nodige in procedure gebracht vooruitlopend daarop. Recent verscheen een wetsvoorstel waarmee de plicht om bestemmingsplannen te actualiseren moet komen te vervallen. De Kamerleden hebben tot 6 april de tijd gekregen om vragen te stellen naar aanleiding van het wetsvoorstel.

Actueel houden van bestemmingsplannen

Een belangrijk instrument in de huidige regelgeving vormt het bestemmingsplan. Daarin is immers opgenomen wat waar mag worden gebouwd of anderszins gerealiseerd. Wat betreft dat bestemmingsplan is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dé wet. Sinds de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 geldt dat voor het hele grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld. Bovendien geldt dat de bestemmingsplannen binnen een periode van 10 jaar, gerekend vanaf het tijdstip van vaststelling, moeten worden geactualiseerd. Sinds 1 juli 2013 geldt dat een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar. De bestemming van de gronden moet derhalve elke 10 jaar worden herzien. Doet de gemeenteraad dit niet, dan vervalt de bevoegdheid om leges te heffen.

Komst Omgevingswet rechtvaardigt vervallen van de actualiseringsplicht

Vooruitlopend op de Omgevingswet is nu een wetsvoorstel aanhangig waaruit voortvloeit dat die actualiseringsplicht komt te vervallen. Reden hiervoor is gelegen in een belangrijk instrument van de Omgevingswet, het omgevingsplan.

Gemeenten dienen in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan. Dat is een aanzienlijke opgave, waarvoor gemeenten tien jaar de tijd krijgen vanaf het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt. Het afschaffen van de actualiseringsplicht uit de Wro moet ruimte beschikbaar maken zodat al kan worden begonnen met de voorbereiding van het tot stand te brengen omgevingsplan.

Het gaat alleen om plannen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Dit zijn de plannen  die in te zien zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uiteraard blijft een gemeente bevoegd om een bestemmingsplan of beheersverordening vast te stellen. Lopende procedures tot vaststelling van bestemmingsplannen of beheersverordeningen worden dus niet gehinderd door dit wetsvoorstel. Als een procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan is geëntameerd omdat de gemeente wijziging van de geldende regeling wenselijk acht, ligt het in de rede dat de procedure wordt voortgezet. Wel kan de procedure worden beëindigd. Aan het ter inzage leggen van het ontwerpplan kan bijvoorbeeld geen gerechtvaardigde verwachting worden ontleend dat het plan daadwerkelijk wordt vastgesteld. Wordt een procedure beëindigd, dan kan een belanghebbende die een andere bestemmingsregeling wenst voor zijn perceel uiteraard wel een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan indienen.

We zullen dit wetsvoorstel en andere ontwikkelingen uiteraard blijven volgen en u blijven informeren.