null

UAV-GC 2005: Van wie is het ontwerp?

(En: Heeft de aannemer het goed geregeld met zijn adviseurs?)

Door de UAV-GC ligt de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer. Dat brengt met zich mee dat hij verantwoordelijk is voor het inhuren van de architect en constructeur, ook voor meer specialistische werkzaamheden als akoestiek, klimaat en funderingsadviezen. De aannemer zal goede afspraken moeten maken met de adviseurs die hij daarvoor inschakelt.

Wij merken in de praktijk dat naast de aannemer en adviseur ook de opdrachtgever zich onvoldoende bewust is van de consequenties van de toepasselijkheid van de UAV-GC in dit verband.

Belang opdrachtgever

De opdrachtgever heeft maar één doel en dat is dat hij het ontwerp vrijelijk kan gebruiken, zelfs als hij afscheid heeft moeten nemen van de aannemer. Hij wil geen last hebben van discussies tussen de aannemer en diens adviseur. Wij zien steeds strengere bepalingen opgenomen worden in de aanbestedingsstukken, tot en met separate overeenkomsten met betrekking tot auteursrechten toe. Aldus wordt impliciet, maar vaak ook expliciet aanvullend afgeweken van de UAV-GC.

Gevolgen voor aannemer en adviseurs

Als tussenpersoon zal de aannemer ervoor moeten zorgen dat hetgeen zijn opdrachtgever van hem vraagt goed afgesproken wordt met zijn adviseurs. Aangezien de adviseurs standaard de DNR 2011 hanteren zal de aannemer ook op moeten letten dat de bepalingen daarvan niet botsen met de afspraken van zijn opdrachtgever. Bijzondere aandachtspunten daarbij zijn de artikelen 45 en 46 DNR met betrekking tot de rechten op het ontwerp van de adviseur. Van belang daarbij is óók hetgeen de DNR bepaalt over het ontwerp als de overeenkomst, om welke reden dan ook, met de adviseur beëindigd wordt (artikelen 33 – 44 DNR 2011).

Back-tot-back contracteren

Vanzelfsprekend biedt het letterlijk overnemen van dat wat de opdrachtgever eist de grootste zekerheid. Let daarbij op dat voor cruciale bepalingen niet kan worden volstaan met een simpele verwijzing naar de hoofdopdracht. De adviseur moet weten waarvan hij expliciet afstand doet. Is dat onduidelijk, dan loopt de aannemer het risico dat hij te zijner tijd geen beroep kan doen op de afwijking of aanvulling.

Ons advies

Neem cruciale bepalingen zoals die met betrekking tot de aansprakelijkheid, op in de overeenkomst zelf. Niet in de algemene voorwaarden.

Problemen vinden hun oorsprong vaak in het ontwerp en liggen dus bij de adviseur. Is de adviseur aan te spreken op de schade? De aannemer zal zich moeten realiseren dat deze bepaling consequenties heeft. Die botsen met de DNR 2011; maak daarom zo nodig een aanvullende afspraak.

Tip

Beoordeel de aansprakelijkheid van de adviseur en laat hem in de hoofdopdracht opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, afwijkingen en aanvullingen bespreken met zijn verzekeraar. Zorg dat hij zijn aangevulde aansprakelijkheid deugdelijk verzekert. De adviseur loopt anders namelijk ook nog het risico dat de claim buiten zijn verzekering valt en daarmee is niemand gediend.