null

Updates Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: uitstel en/of aanpassing?

Update 11 juli 2017: de Eerste Kamer heeft besloten de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. Wanneer er dan wel gestemd gaat worden, weten we nog niet. Het kabinet is nu weer aan zet, maar vanwege diens demissionaire status is het voorstelbaar dat daarmee gewacht wordt totdat een nieuw kabinet is samengesteld.

Update 7 juli 2017: minister Plasterk heeft aan de Eerste Kamer een brief geschreven, waarin hij schrijft dat het kabinet zich nog wil beraden op het wetsvoorstel. Om die reden vraagt de minister aan de Eerste kamer om de stemming van 11 juli a.s. uit te stellen. Dit verzoek zal voorafgaande aan de stemming worden besproken.

Blog 5 juli 2017:

Gisteren (4 juli 2017) heeft de Eerste Kamer met minister Plasterk gedebatteerd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze wet is om de kwaliteit van bouwwerken door een private partij te laten toetsen. De preventieve toets door de gemeente komt hiermee te vervallen. Daarnaast wordt met de Wkb de aansprakelijkheid van de aannemer verzwaard en wordt de aannemer een aantal (administratieve) verplichtingen opgelegd. De wet zou op 1 januari 2018 in werking treden.

Brandbrief gemeenten

Dat de wet niet onomstreden is blijkt onder andere uit een brandbrief van 4 juli 2017 die de vier grote gemeenten aan de Eerste Kamer hebben gezonden. De gemeenten uiten daarin hun zorgen over de lastig uitvoerbare rol die de gemeente in het nieuwe stelsel krijgt toebedeeld. De gemeente moet namelijk ingrijpen wanneer het misgaat, maar tegelijkertijd heeft zij niet langer de toezichtsinstrumenten om te kunnen waarnemen en beoordelen of het mis gaat.

Debat Eerste Kamer

Tijdens het Eerste Kamer debat werden vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de nieuwe wet. Ook de argumenten van de vier grote gemeenten werden besproken. De wet hinkt namelijk op twee gedachten: aan de ene kant wordt verantwoordelijkheid bij de gemeente weggehaald, maar aan de andere kant wordt van de gemeenten wel verwacht dat zij handhaven als sprake is van gebrekkige kwaliteit.

Wat betreft de verruimde aansprakelijkheid van de aannemer werd de vraag gesteld of het rechtvaardig is om de aansprakelijkheid en bewijslast primair bij de aannemer te leggen. Bouwfouten zijn namelijk even vaak het gevolg van ontwerpfouten als van fouten van de aannemer. Ook zou de Wkb te ver af staan van de werkelijkheid en de redelijkheid. Is het immers realistisch om er van uit te gaan dat een grote professionele opdrachtgever een aannemer zal ontslaan van aansprakelijkheid als er ondanks diverse waarschuwingen van de aannemer wordt doorgegaan met een project? En kan het van de aannemer verwacht worden dat hij in dat geval besluit het werk neer te leggen?

Uitgestelde inwerkingtreding en wijziging van het wetsvoorstel?

Niet onbelangrijk is dat de Eerste Kamer constateerde dat inwerkingtreding op 1 januari 2018 volgens geluiden uit het veld zo goed als onmogelijk is. Naar aanleiding hiervan heeft minister Plasterk toegezegd dat het wetsvoorstel in ieder geval pas wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Op die manier heeft de regering extra tijd voor het voorbereiden van diverse aan de Wkb verwante regelingen.

Ook zag de minister vanwege alle vragen en kritiek (waarvan het bovenstaande slechts een selectie is) reden om met het kabinet te bespreken of het mogelijk is om het wetsvoorstel aan te houden of te wijzigen. De minister zal de Eerste Kamer hierover uiterlijk 7 juli a.s. over informeren, zodat de Eerste Kamer dit mee kan nemen wanneer zij op 11 juli a.s. over deze wet gaat stemmen. Tenminste, áls op 11 juli gestemd gaat worden, want een uitstel van de stemming behoort ook nog tot de mogelijkheden. Houd dus onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.