null

Werkgevers opgelet: nieuwe wetgeving per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen diverse wetten die impact hebben op arbeidsverhoudingen in Nederland. In deze blog nemen wij u in vogelvlucht mee door relevante wijzigingen in deze wet- en regelgeving.

1. Langer partnerverlof bij geboorte

Werknemers krijgen vanaf 2019 eenmaal de arbeidsduur per week volledig doorbetaald verlof als hun partner net is bevallen. Dit verlof is nu nog standaard twee werkdagen. Uw werknemer kan het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen ze ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken onbetaald verlof opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon. De financiering van het aanvullend verlof vindt plaats via de premies voor het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), waardoor de kosten door alle werkgevers worden gedeeld.

Het recht op extra geboorteverlof gaat in op 1 januari 2019. Het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.

2. Adoptie- en pleegzorgverlof

In verband met de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in hun gezin hebben beide adoptie- of pleegouders voortaan recht op zes weken verlof zonder behoud van loon. Dit was eerst vier weken. Ter compensatie van het gemiste loon heeft een werknemer tijdens het verlof recht op een adoptie- of pleegzorguitkering  ter hoogte van het (maximum)dagloon.

3. Verhoging minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt vanaf 1 januari 2019 EUR 1.615,80 per maand.

4. Verhoging transitievergoeding

Het maximum van de transitievergoeding bij ontslag gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van EUR 79.000 naar EUR 81.000 bruto.

5. Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in stappen van drie maanden omhoog naar 67 jaar in 2021. Per 1 januari 2019 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden.

6. Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten straks recht op een vergoeding.

Als naasten gelden de partner van het slachtoffer, de kinderen, de stiefkinderen en de ouders. De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen EUR 12.500 en EUR 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

7. Loonbelasting: wijziging schijvenstelsel

Het kabinet heeft besloten het loonbelastingstelsel met momenteel vier schijven te vervangen door een tweeschijvenstelsel in de loon- en inkomstenbelasting met een basistarief en een toptarief. Het stelsel wordt stap voor stap aangepast vanaf 2019. Met ingang van 2021 wordt het stelsel vervangen door een basistarief en het toptarief.

Vanaf 2019 wordt het stelsel als volgt:

Schijf 1: van EUR 0 t/m EUR 20.142: 36,65%

Schijf 2: van EUR 20.143 t/m EUR 33.994: 38,10%

Schijf 3: van EUR 33.995 t/m EUR 68.507: 38,10%

Schijf 4: meer dan EUR 68.507: 51,75%

En vanaf 2021:

Schijf 1: van EUR 0 t/m EUR 68.507: 37,05%

Schijf 2: meer dan EUR 68.507: 49,50%

8. Verhoging algemene heffingskortingen en arbeidskorting

De nieuwe belastingschijven zorgen ervoor dat er minder belasting geheven wordt over het brutoloon. Naast het verlagen van de percentages, verhoogt het kabinet vanaf 2019 de heffingskortingen tot EUR 2.753 in 2021. De verhoging van de loonheffingskorting zorgt er voor dat er meer netto salaris overblijft.

Ook het maximum van de arbeidskorting gaat de komende jaren omhoog tot uiteindelijk EUR 3.941 in 2021. In samenhang hiermee wordt het opbouwtraject van deze heffingskorting in diezelfde periode verlengd tot een arbeidsinkomen van EUR 36.344.

9. Heffingskorting buitenlandse werknemers

In de loonbelasting kennen we de heffingskortingen, die bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. En iedereen die geheel of gedeeltelijk verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft (voor een deel) recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners van Nederland komen hiervoor niet meer in aanmerking. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel wanneer zij in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

10. Aanpassing 30%-regeling

Heeft u buitenlandse werknemers in dienst en maakt u gebruik van de zogenoemde 30%-regeling? De looptijd van de 30%-regeling, wordt verkort van 8 naar 5 jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De voorwaarden van de regeling veranderen verder niet. Voor werknemers voor wie de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen, komt er overgangsrecht.

11. Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2019 van EUR 150 naar EUR 170 per maand. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen.

12. Compensatie overwerk met vrije tijd

Vaak wordt overwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een cao afspraken zijn gemaakt. Voor uitzendkrachten is dat de cao van de inlener. Bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd helemaal niet meer mogelijk. Bovendien moet het overwerk voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is verricht, in betaalde vrije tijd zijn gecompenseerd. Als dat niet is gebeurd, moet de werkgever het restant alsnog uitbetalen.

Heeft u over de verschillende wetswijzigingen vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtsspecialisten.