null

Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

De wetgever is alweer enige jaren geleden een wetgevingsprogramma gestart ter herijking van het faillissementsrecht. Een onderdeel daarvan is de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement.

Dit wetsvoorstel houdt in dat de Faillissementswet wordt aangevuld en gewijzigd met bepalingen op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn crediteuren en aandeelhouders kan goedkeuren (homologeren). Dat akkoord dient te zijn gericht op het saneren en herstructureren van de schulden van de onderneming met het oog op het voorkomen van een faillissement. Er moet sprake zijn van een onderneming met rendabele bedrijfsactiviteiten die als gevolg van een te zware schuldenlast toch dreigt onder te gaan.

Het is nu al mogelijk om in dergelijke gevallen een akkoord aan te bieden, maar de hoofdregel is nu dat alle crediteuren akkoord moeten gaan en dat houdt in dat een akkoord nu nog kan worden gefrustreerd door een enkele crediteur.

Met de beoogde wetswijziging wordt dat voorkomen en kunnen dergelijke weigerachtige crediteuren gedwongen worden om mee te gaan in het akkoord (“dwangakkoord”).

Overigens is bij het wetsvoorstel nog steeds het uitgangspunt dat de onderneming eerst probeert om er zelf met zijn crediteuren minnelijk uit te komen. Alleen wanneer dat niet lukt, komt het dwangakkoord in beeld.

Reeds in 2014 heeft de wetgever het wetsvoorstel ter “internetconsultatie” voorgelegd aan het publiek. In verband met de op het wetsvoorstel ontvangen reacties hebben er enige aanpassingen aan het wetsvoorstel plaatsgevonden.

Thans ligt het aangepaste wetsvoorstel weer ter internetconsultatie voor, waarbij de deadline sluit op 1 december 2017. Reageren kan eenvoudig via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/wethomologatie

Hoewel de nieuwe regeling een welkome aanvulling zal zijn voor ondernemingen die een faillissement willen afwenden door middel van het aanbieden van een crediteurenakkoord, is het zeker niet zo dat op dit moment de mogelijkheden hiervoor afwezig zijn. Wij begeleiden regelmatig ondernemingen in trajecten waarbij met succes een buitengerechtelijk akkoord ter voorkoming van een faillissement wordt aangeboden. Ook staan wij regelmatig ondernemingen bij die als crediteur geconfronteerd worden met een dergelijk akkoord, omdat niet altijd duidelijk is wat de rechten zijn op dat moment. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.