null

Zieke en zwangere werknemers bij reorganisatie

De Regeling UWV ontslagprocedure bepaalt dat het UWV geen toestemming geeft de arbeidsovereenkomst op te zeggen indien een opzegverbod geldt tijdens ziekte of zwangerschap. In geval van ziekte bepaalt de regeling dat een werkgever de volgende werknemer op de afspiegelingslijst voor ontslag mag voordragen. Geldt dit ook voor de zwangere werkneemster?

Geen ontslagvergunning

Op grond van artikel 7 Regeling UWV ontslagprocedure verleent het UWV geen ontslagvergunning indien sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte of zwangerschap. Slechts wanneer het opzegverbod naar verwachting binnen vier weken na de dag waarop het UWV op de ontslagaanvraag beslist niet meer van toepassing zal zijn, kan het UWV toch een ontslagvergunning verlenen. De werkgever moet onderbouwen waarom verwacht wordt dat het opzegverbod binnen die termijn niet meer geldt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts. Indien na het verlenen van de ontslagvergunning blijkt dat het opzegverbod na de beslissing van het UWV toch voortduurt, kan de arbeidsovereenkomst vanwege het van toepassing zijnde opzegverbod niet worden opgezegd. De arbeidsovereenkomst kan in dat geval dus niet rechtsgeldig worden opgezegd met een beroep op de door het UWV verleende toestemming. Dit geldt eveneens indien bij de behandeling van de ontslagaanvraag niet naar voren is gekomen dat er een opzegverbod van toepassing is.

Zieke werknemer

Hoewel de zieke of zwangere werknemer op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt, kan de werkgever deze werknemer dus niet voor ontslag voordragen. Voor de zieke werknemer bepaalt artikel 7 van de Regeling UWV ontslagprocedure daarom dat de werkgever in een dergelijk geval de volgende werknemer op de afspiegelingslijst voor ontslag mag voordragen. Bij de ontslagaanvraag moet een verklaring van de bedrijfsarts worden overgelegd waaruit blijkt dat de zieke werknemer die op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt niet binnen korte termijn zal herstellen.

Zwangere werkneemster

In de toelichting op de Regeling UWV ontslagprocedure is de mogelijkheid opgenomen om in geval van ziekte de volgende werknemer voor ontslag voor te dragen. Maar hoe zit het dan bij het opzegverbod wegens zwangerschap? De toelichting geeft op deze vraag geen antwoord. Daarin wordt slechts de mogelijkheid genoemd om bij ziekte de volgende werknemer op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag voor te dragen. Het UWV heeft echter te kennen gegeven dat ook in het geval van zwangerschap, net als bij ziekte, de eerstvolgende werknemer op de afspiegelingslijst voor ontslag mag worden voorgedragen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het UWV dan ook een verklaring van de bedrijfsarts of de verloskundige vragen waaruit blijkt dat de werkneemster die eigenlijk op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt, zwanger is.