Hierna worden enige algemene vragen behandeld op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht die op de bouwbranche van toepassing kunnen zijn in deze coronacrisis.

1. Kunnen burgemeester en wethouders een besluit op mijn aanvraag voor een omgevings(bouw)vergunning uitstellen vanwege de huidige corona-maatregelen?

Nee, dat kan niet zo maar. Er gelden wettelijke termijnen voor het nemen van een besluit. Deze termijn kan worden opgeschort als B&W door overmacht niet in staat zijn een besluit op uw aanvraag te nemen.

Onlangs oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zich, vanwege de gevolgen van de genomen coronamaatregelen, met succes kon beroepen op overmacht. Wel is van belang om te benoemen dat een beroep op overmacht een hoge drempel kent, die over het algemeen niet snel wordt gehaald. Goed gemotiveerd moet dan ook worden waarom de coronacrisis in dit bijzondere geval leidt tot een onmogelijkheid te beslissen op de aanvraag.

Indien B&W zich op overmacht beroepen zal dat aan u medegedeeld en gemotiveerd moeten worden. Daarbij zullen B&W u ook moeten informeren over de datum waarop er wel een besluit komt.

2. Kunnen gemeenteraden bestemmingsplannen vaststellen in de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn?

Ja, dat kan. Een bestemmingsplan moet worden vastgesteld tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Raadsvergaderingen mogen op dit moment nog doorgaan, mits alle hygi├źnemaatregelen in acht worden genomen.


Er is wel een aanbeveling gedaan aan gemeenten om raadsvergaderingen, die niet strikt noodzakelijk zijn, uit te stellen. Gemeenten mogen hier zelf over besluiten. Veel gemeenten kiezen ervoor om raadsvergaderingen te laten doorgaan maar het aantal agendapunten terug te brengen tot de meest noodzakelijke besluiten.

Mocht een gemeente hebben besloten dat de (fysieke) raadsvergaderingen worden uitgesteld, dan kan nog steeds vaststelling van een bestemmingsplan plaatsvinden. Gemeenteraden mogen namelijk digitaal vergaderen. Als tijdens zo'n digitale raadsvergadering kan worden vastgesteld dat geen stemming nodig is - geen van de raadsleden vraagt een stemming aan over het bestemmingsplan - dan kan een bestemmingsplan aangenomen worden tijdens een digitale vergadering.

Heeft een of meer leden van de raad wel behoefte aan een stemming, dan kan het bestemmingsplan niet tijdens een digitale vergadering worden vastgesteld. De wet schrijft nu namelijk nog voor dat tijdens raadsvergaderingen niet digitaal mag worden gestemd. Er wordt noodwetgeving voorbereid om deze regels aan te passen.