Van schaarse vergunningen is sprake wanneer zich bij de overheid meer gegadigden aanbieden dan dat er rechten te verlenen zijn. De schaarste kan bestaan uit fysieke schaarste (beperkt in ruimte of natuurlijke hoeveelheid) of beleidsmatige schaarste (maximum aantal te verdelen rechten). Op verschillende terreinen is sprake van schaarse vergunningen. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen voor coffeeshops, ligplaatsen, seksinrichtingen, speelautomatenhallen, standplaatsen of subsidies.

Gelijkheidsbeginsel als leidend principe

Sinds november 2016 geldt voor de verdeling van schaarse vergunningen de norm dat andere gegadigden op het moment dat er ruimte ontstaat een recht te verlenen de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar het schaarse recht. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel dwingt hier tot het bieden van gelijke kansen.
Die gelijke kansen ontstaan doordat de overheid een passende mate van openbaarheid in de hand werkt (de transparantieverplichting). Hierbij moeten de beschikbaarheid van het schaarse recht, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria duidelijk zijn. De overheid moet hierover tijdig, voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure, duidelijkheid scheppen. Dat doet zij door informatie over deze aspecten bekend te maken via een zodanig medium dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen. Verder kan de verdelingsprocedure niet tot iets anders leiden dan een tijdelijke vergunning. Dit alles om mededinging mogelijk te maken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren overheden over de mogelijkheden bij het opstellen van nieuwe verordeningen en/of beleid. Te denken valt aan aspecten als maximumstelsels, looptijden, verdelingsmethodes en de daarbij horende beleidskeuzes. Ook begeleiden wij overheden bij verdelingsprocedures en eventuele daarop volgende juridische procedures. 
Daarnaast adviseren wij exploitanten die geconfronteerd worden met het beëindigen van langdurige vergunningrelaties. Ook verkennen we daarbij de mogelijkheden om enige invloed uit te oefenen bij het opstellen van een nieuwe verordening en/of beleid of een procedure die volgt op een verdeelprocedure.