Verstegen accountants en adviseurs heeft speciaal voor zorginstellingen enige belangrijke fiscale aspecten en gevolgen voor de jaarverslaggeving op een rij gezet.

1. Wat zijn de fiscale mogelijkheden?

De twee belangrijkste fiscale maatregelen betreffen de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen en het verlagen van voorlopige aanslagen. 

Organisaties kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling als sprake is van betalingsproblemen als gevolg van het coronavirus. Hiervoor zal een brief moeten worden verzonden naar de Belastingdienst waarin wordt aangegeven dat de (zorg-)onderneming in betalingsproblemen is gekomen door de uitbraak van corona. Uitstel van betaling is mogelijk voor de verschuldigde inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Rondom de aanvraag zijn diverse aandachtspunten aan de orde. Het is dan ook verstandig u bij de aanvraag te laten adviseren en bijstaan door een fiscalist.

Ook de verlaging voorlopige aanslagen kan financiële ruimte bieden. Het coronavirus zal voor veel bedrijven tot gevolg hebben dat in 2020 een lager resultaat wordt behaald. Deze bedrijven kunnen verzoeken om een lagere voorlopige aanslag. Verzoeken hiertoe zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. 

Ook bij het verlagen van voorlopige aanslagen is afstemming met een fiscaal adviseur raadzaam.

2. Wat zijn de gevolgen voor de jaarverslaggeving en de controle daarvan?

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) kan voor zorg- en welzijnsorganisaties grote financiële gevolgen hebben bijvoorbeeld door daling van de productie en hogere kosten voor hygiëne-maatregelen, inzet/ inhuur van extra personeel, etc. De overheid heeft toegezegd dat de economische schade zoveel mogelijk zal worden gecompenseerd. Voor zorg- en welzijnsorganisaties zullen NZa en gemeenten (gecoördineerd vanuit de VNG) maatregelen treffen om deze steun te effectueren.

Het is voor zorgorganisaties van belang inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarbij is de ontwikkeling van de liquiditeitspositie in het bijzonder van belang, ook omdat de financiële compensatie voornamelijk achteraf zal plaatsvinden. De gevolgen voor de jaarverslaggeving zijn afhankelijk van de uitkomst van die inschatting. Een verwacht risico op discontinuïteit vraagt vanzelfsprekend andere maatregelen dan wanneer de verwachte gevolgen beperkt blijven. In alle gevallen is tijdige afstemming met uw accountant verstandig.

Dit artikel is opgesteld en geschreven door Verstegen accountants en adviseurs en is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie.

Wij adviseren u dan ook, na lezing, om contact op te nemen met een van onze advocaten of met uw eigen adviseur voordat u handelt of beslist.