null

Ondernemers opgelet: de WHOA komt eraan!

Op 1 januari 2021 zal de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: "WHOA") in werking treden. Bij invoering van de WHOA wordt het mogelijk dat een akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders een dwingend karakter krijgt, doordat het akkoord - indien het voldoet aan bepaalde wettelijke criteria - door de rechtbank kan worden goedgekeurd en de rechter het akkoord kan opleggen aan de schuldeisers en aandeelhouders.

Hoofddoel WHOA

Het hoofddoel van de WHOA is een in beginsel gezonde onderneming - maar met een hoge schuldenlast -  te reorganiseren om de onderneming te redden van een faillissement. De WHOA maakt het namelijk makkelijker voor ondernemingen een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders, waardoor faillissementen worden voorkomen.

Mogelijkheid dwangakkoord buiten faillissement vastleggen

Momenteel ontbreekt in Nederland een wettelijke regeling voor het vastleggen van een dwangakkoord buiten faillissement. Het is slechts mogelijk een akkoord vast te leggen indien alle schuldeisers met het akkoord instemmen. Iedere schuldeiser heeft derhalve de mogelijkheid instemming met het akkoord te weigeren in de hoop daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren. Overeenstemming over een akkoord met de schuldeisers en aandeelhouders loopt dan ook vaak op niets uit, omdat één van de schuldeisers dan wel aandeelhouders weigert in te stemmen met het akkoord. Na 1 januari 2021 wordt het echter ook mogelijk een dwangakkoord buiten faillissement vast te leggen. De schuldenaar kan hiertoe zelf het initiatief nemen, maar ook een aandeelhouder of schuldeiser kan het initiatief nemen een akkoord op te stellen door de rechtbank te vragen een zogenaamde herstructureringsdeskundige te benoemen.

Vereisten homologeren akkoord

De rechter kan het akkoord homologeren indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  1. Het moet redelijkerwijs aannemelijk zijn dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden;
  2. Stemming over het rapport vindt plaats in zogenaamde klassen van schuldeisers of aandeelhouders. Tenminste één van deze klassen moet vóór het akkoord hebben gestemd;
  3. Na stemming en bij de vereiste meerderheid van stemmen, kan de rechtbank worden verzocht het akkoord te homologeren. Het vonnis van de rechtbank is verbindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders en hiertegen staat in beginsel geen rechtsmiddel open.

Heeft u naar aanleiding van de inwerkingtreding van de WHOA vragen of behoefte aan advies? Neem vrijblijvend contact op met Sjoerd Warringa of Milou Tiemensma.