In de gemeentemaand wordt u in diverse bijeenkomsten, workshops en webinars bijgepraat over juridische onderwerpen waar (decentrale) overheden in de praktijk mee geconfronteerd worden. U vindt hier de informatie van alle sessies van 1 november tot en met 1 december. Wilt u direct aanmelden? Dan kan op deze aanmeldpagina.

null

Stikstof, wat kan nog wél?

Webinar dinsdag 1 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Het stikstofprobleem houdt de gemoederen inmiddels al weer drie jaar bezig. En een oplossing lijkt nog niet direct in beeld. Ook voor gemeenten speelt het thema bij veel gewenste plannen en projecten. Hoe moet hiermee worden omgegaan bij het vaststellen van plannen en bij het afgeven van omgevingsvergunningen? In dit webinar zet Christine Visser, specialist op dit terrein, de problematiek en de laatste ontwikkelingen op een rij. Daarbij geeft zij praktische tips over wat wél kan en beantwoordt ze graag de vragen die spelen bij deelnemers.

Actualiteiten gebiedsontwikkeling

Webinar woensdag 2 november 12:30 - 14:00 uur

Online

Gemeenten staan voor grote uitdagingen als het gaat om gebiedsontwikkeling. Het Didam-arrest geeft andere spelregels voor gemeenten bij de verkoop van onroerende zaken maar ook bij het aangaan van andere overeenkomsten. De Omgevingswet brengt verandering en onzekerheid maar biedt gemeenten ook duidelijk kansen. Jurgen Vermeulen en Diede van der Heijden geven u in dit webinar een praktisch overzicht van de recente ontwikkelingen en schetsen ook hoe u hierop inspeelt.

De milieubelastende activiteit en de gemeente

Webinar maandag 7 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Tijdens dit webinar gaan Casper Dekker en Martine Zeegers in op de veranderingen die de Omgevingswet met zich brengt voor gemeenten in het kader van de milieubelastende activiteit. Daarbij lichten zij de ruimte voor gemeenten toe om lokaal regels te stellen ten aanzien van enkele milieuaspecten.

Actualiteiten aanbesteden van IT contracten

Webinar dinsdag 8 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Aanbesteden van IT-contracten is vaak net iets complexer dan reguliere aanbestedingen. In dit webinar gaat Job Velthuizen in op de laatste stand van zaken in de rechtspraak die relevant is voor de aanbesteding van IT-contracten. Onder meer de mogelijkheden om rechtstreeks te gunnen en het werken met brokercontracten komen aan de orde.

De transparante overheid. Wat is nodig en wenselijk?

Plenaire bijeenkomst donderdag 10 november 14:00 - 18:00 uur
Inntel/Mainport Rotterdam

De Wet open overheid is per 1 mei 2022 in werking getreden. In het kader van onder andere deze wet (maar ook meer algemeen, bijvoorbeeld naar aanleiding van "Ongekend Onrecht") wordt meer gevraagd aan transparantie van de overheid. Over nut en noodzaak, uitdagingen en kansen wordt vanuit verschillende perspectieven ingegaan op dit onderwerp. Martin Berendse (lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding), Joost Oranje (coördinator onderzoeksjournalistiek van Nieuwsuur), Richard Heijdra (gemeentesecretaris van Zuidplas) en Cornelis van der Sluis (Ten Holter Noordam advocaten) voeren deze interactieve discussie.

Gemeentelijke sturing op woningbouw en woningcorporaties

Webinar maandag 14 november 14:00 - 16:00 uur

Online

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de volkshuisvesting (verdeling woonruimten en samenwerken met woningcorporaties) en de planologie. Er gelden verschillende wetten. De verantwoordelijkheid werkt anders uit per wet. In deze wooncrisis concurreren verschillende aandachtsgroepen met elkaar. Vluchtelingen, daklozen, middenhuurders, personen met bijzondere woonwensen zoals medisch geïndiceerden en senioren, et cetera. Gemeenten moeten ook verschillende dossiers met elkaar combineren, zoals woon-zorg. De verantwoordelijkheden uit de Wmo en de Jeugdwet beïnvloeden de keuzes in de nu verplichte woonvisie en de samenwerking met woningcorporaties. Michael de Groot en Dagmar van der Wal bespreken in dit webinar welke mogelijkheden er zijn en hoe het uitwerkt in de praktijk.

Bestuurlijke boete voor gemeenten

Webinar dinsdag 15 november 12:30 - 13:30 uur

Online

In het kader van handhaving hebben gemeenten naast de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang ook de beschikking over de bestuurlijke boete. Tijdens dit webinar gaat Casper Dekker in op de mogelijkheden voor gemeenten bij het opleggen van bestuurlijke boetes. Ook besteed hij aandacht aan aandachtspunten bij het opleggen van de bestuurlijke boetes en recente rechtspraak daaromtrent.

Arbeidsrecht: dossieropbouw werknemers

Webinar donderdag 17 november 12:30 -14:30 uur

Online

Als organisatie wil je niets liever dan goed functionerende werknemers. Helaas komt het nogal eens voor dat een werknemer om uiteenlopende redenen niet goed of minder functioneert. De vraag is wat je dan als werkgever kan en moet doen. Hoe begeleid je een werknemer om zijn functioneren te verbeteren? En hoe bouw je een goed dossier op? Deze vragen zullen Alex Olsthoorn en Bob de Bruijn bespreken, waarbij tips worden gegeven voor dossieropbouw.

Privacy op de ambtelijke werkvloer

Webinar maandag 21 november 12:30 - 14:00 uur
Online

In dit webinar gaat Emiel de Joode, advocaat privacyrecht en arbeidsrecht, in op enkele privacyrechtelijke thema's waar werkgever en werknemers tijdens het werk tegenaan lopen. Hoe zit het bijvoorbeeld met privégebruik van e-mail en internet tijdens werktijd? Of het verwerken van gegevens over een zieke werknemer. En welke persoonsgegevens van werknemers mag de Gemeente als werkgever überhaupt verwerken? Heb je daar als werknemer vervolgens ook onbeperkt inzage in? Tijdens het webinar worden theorie en praktijk gecombineerd en met verschillende aansprekende voorbeelden toegelicht.

Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheid

Webinar dinsdag 22 november 12:30 - 14:00 uur

Online

Weet u wanneer een gemeente wel of niet terecht aansprakelijk wordt gesteld door een burger of bedrijf? Gaat het om onrechtmatig handelen of juist om rechtmatig handelen dat schade veroorzaakt. In dit webinar geven Jurgen Vermeulen en Diede van der Heijden u een praktisch overzicht en praten u bij over de belangrijkste ontwikkelingen.

Bestuursrecht. Actualiteiten Schaarse vergunningen

Webinar woensdag 23 november 12:30 -13:30 uur

Online

Sinds de uitspraak ‘Vlaardingen’ in 2016 heeft het onderwerp ‘verdelen van schaarse rechten’ een vlucht genomen. In elk geval bij vergunningen voor speelautomatenhallen, maar ook voor standplaatsen, coffeeshops en mogelijk ook schaarse omgevingsvergunningen is het onderwerp van belang. Hoewel de uitspraak inmiddels 5 jaar geleden is gedaan, rijzen in de praktijk (nog steeds) vragen over het voldoen aan de daaruit voortvloeiende eisen. Dit leidt ertoe dat schaarse rechten een rechtsgebied in ontwikkeling is en blijft (ook in de rechtspraak). Aan de hand van de stand van de rechtspraak en voorbeelden uit de praktijk, gaan Cornelis van der Sluis en Casper Dekker in een webinar in op recente ontwikkelingen.

Omgevingswet, gaat ‘ie er komen?

Webinar dinsdag 29 november 12:30 - 13:30 uur

Online

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Dit keer tot (in ieder geval) 1 juli 2023. Voor gemeenten en andere (decentrale) overheden brengt de Omgevingswet de nodige veranderingen met zich mee. Tijdens dit webinar behandelen Christine Visser en Martine Zeegers de meest in het oog springende veranderingen en anticiperen zij op het in werking treden van de wet op 1 juli 2023(?).

Actualiteiten aanbestedingsrecht

Lunchbijeenkomst donderdag 1 december 12:00 -14:30 uur

Kantoor Ten Holter Noordam advocaten

Op aanbestedingsrechtelijk gebied is er de afgelopen tijd weer veel gebeurd. Er zijn tal van uitspraken gewezen die in meer of mindere mate impact hebben op de dagelijkse aanbestedingspraktijk. Arjan van de Watering, Job Velthuizen en Rico van den Brink praten u in deze workshop graag bij over de belangrijkste ontwikkelingen.  

Let op: tijdens deze workshop worden de actualiteiten op het gebied van ICT-aanbestedingen niet behandeld. Deze komen specifiek aan bod in het webinar door Job Velthuizen (8 november) wordt gegeven.