Tijdens de Gemeentemaand wordt u in diverse bijeenkomsten, workshops en webinars bijgepraat over juridische onderwerpen waar (decentrale) overheden in de praktijk mee geconfronteerd worden. U vindt hier de informatie van alle sessies van 1 tot en met 30 november. Meld u direct aan via deze aanmeldpagina.

null

Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Fysieke Bijeenkomst donderdag 2 november 14:00 - 17:00 uur

Ten Holter Noordam advocaten

In deze workshop praten Arjan van de Watering, Job Velthuizen, Rico van den Brink en Sjors Buter u bij over belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Onderwerpen zoals rechtsverwerking, hoe om te gaan met abnormaal lage inschrijvingen en het herstellen van fouten passeren daarbij de revue. Ook het Wetvoorstel Rechtsbescherming Aanbesteden zal daarbij aan bod komen.

Het aantal plekken voor deze bijeenkomst is beperkt. Zorg er dus voor dat u zich tijdig aanmeldt.

10 tips voor gemeenten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Fysieke bijeenkomst dinsdag 14 november 14:00 - 17:00 uur
Ten Holter Noordam advocaten

Tijdens deze interactievemiddaggeven we u aan de hand van 10 korte presentaties, 10 praktische tips voor een soepele inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Overgangsrecht voor lopende plannen en ontwikkelingen 
  • Participatie: meer dan een aanvraagvereiste?  
  • Toepasselijke procedures: regulier tenzij en daarmee sneller? 
  • Bevoegdheidsverdeling en adviesrecht, wat is (nog) de rol van de gemeenteraad? 
  • Gecoördineerde besluitvorming: wat verandert er?
  • Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv): de oplossing voor de wooncrisis?
  • Kruimelen via beleid: wat kan nog? 
  • Kostenverhaal en financiële bijdragen: bent u er klaar voor?
  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): gevolgen voor gemeenten 
  • Grondbeleid: hoe maak ik er optimaal gebruik van?

Afgesloten wordt met een hapje en drankje om in informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die aan bod kwamen.

Het aantal plekken voor deze bijeenkomst is beperkt. Zorg er dus voor dat u zich tijdig aanmeldt.

Actualiteiten Gebiedsontwikkeling

Webinar maandag 6 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Gebiedsontwikkeling is er niet eenvoudiger op geworden. Denk aan de veranderingen in het kostenverhaal als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de geheel andere wijze waarop het onteigeningsinstrument kan worden ingezet en de uitdagingen die het Didam-arrest oplevert bij het aangaan van overeenkomsten bij gebiedsontwikkeling. Bent u verder al op de hoogte van de laatste uitspraken over de gevolgen van bestuurlijke toezeggingen? Diede van der Heijden en Jurgen Vermeulen geven u in dit webinar een praktisch overzicht van de recente ontwikkelingen en schetsen hoe u hierop inspeelt.

Duurzaam en Circulair inkopen

Webinar dinsdag 7 november 09:00 - 10:00 uur

Online

Duurzaamheid en circulariteit spelen in het dagelijks leven een steeds grotere rol. Zo ook bij aanbestedingen. Rijkswaterstaat neemt daarin het voortouw met het bestendigen van haar koplopersrol. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte die zij heeft aan duurzame wegverharding die zij laat terugkeren bij twee onderhoudsprojecten van wegennetten. In dit webinar praten Rico van den Brink en Sjors Buter u bij over (de juridische aspecten van) duurzaam en circulair inkopen.

Bouwteamovereenkomsten voor opdrachtgevers in 2023: Aanbesteden en Modellen, UAV-GC, UAV of hybride varianten daarop.

Webinar donderdag 9 november 09:00 - 10:00 uur

Online

Arjan van de Watering en Hugo Meijer laten aan de hand van modellen, hun praktijk en de jurisprudentie zien hoe de aannemer verantwoordelijk wordt voor het ontwerp. Zij laten aanbestedingsstukken zien en leggen uit hoe het projectteam in het bouwteam aan de slag gaat. Welke modelcontracten zijn en hoe onze opdrachtgeverklanten (gemeenten, hoogheemraadschappen, corporaties) daar mee om gaan, komt ook aan de orde.

Stikstof & gemeenten: wat moet je weten?

Webinar donderdag 9 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Al sinds 2019 houdt stikstof de gemoederen bezig in Nederland. Het thema speelt op landelijk en provinciaal niveau maar ook gemeenten kunnen er niet omheen. Tijdens dit webinar praat Christine Visser u bij over actualiteiten op het gebied van stikstof die relevant zijn voor gemeenten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
* stikstof en bestemmingsplannen: actuele ontwikkelingen in jurisprudentie
* stikstof en het omgevingsplan: gaat er wat veranderen?
* stikstof en de omgevingsvergunning: wat zijn verantwoordelijkheden voor gemeenten en verandert de Omgevingswet daar nog wat in?

Vertrouwensbeginsel

Webinar maandag 13 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Medewerkers van gemeenten hebben regelmatig mondeling of schriftelijk contact met burgers. Het uitgangspunt van de wet is dat alleen wettelijk bepaald bevoegd kan worden besloten. Soms is voor de burger echter niet duidelijk dat zijn gesprekspartner niet bevoegd is toezeggingen te doen, besluiten te nemen of afspraken te maken. Met soms voor de gemeente vervelende consequenties. In de rechtspraak is een stelsel ontwikkeld waarmee rechters bepalen of er ondanks het ontbreken van bevoegdheid, of intentie tot binding, er toch binding van de gemeente is, of een schadevergoedingsplicht. In dit webinar wordt dit met voorbeelden uit de praktijk toegelicht door Michael de Groot. Zowel bestuursrechtelijk (bij bijvoorbeeld handhaving, of besluitvorming over omgevingsbesluiten) als civielrechtelijk (bij het maken van afspraken en het onderhandelen). Relevant voor bestuurders en overige medewerkers van gemeente.

Actualiteiten Woo

Webinar donderdag 16 november 09:00 - 10:00 uur

Online

De rechtspraak omtrent de Wet open overheid is volop in beweging. Zomaar een greep uit de vraagstukken die leven bij gemeenten: wanneer is sprake van een Woo-verzoek? Hoe voer je de zoekslag naar documenten uit en hoe leg je dit vast in het besluit? Hoe ga je om met (zeer) uitgebreide verzoeken? Aan de hand van de laatste stand van zaken in de rechtspraak gaat Daniël Blok in op deze vragen.

Aanbesteden van IT-contracten

Webinar donderdag 16 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Aanbesteden van IT-contracten is vaak een complexe aangelegenheid. In dit webinar gaat Job Velthuizen in op de laatste stand van zaken in de rechtspraak die relevant is voor de aanbesteding van IT-contracten. Aan de orde komen onder meer (het afbreken van) een Proof of Concept en de laatste ontwikkelingen als het gaat om migratiekosten in relatie tot de verplichting om een gelijk speelveld te creëren.

Motiveren door het bestuur

Workshop maandag 20 november 12:30 -13:30 uur

Online

Geregeld gaan besluiten onderuit vanwege motiveringsgebreken. Dit zorgt voor veel vertraging die vaak gemakkelijk voorkomen had kunnen worden door wat meer aandacht te besteden aan de onderbouwing van standpunten en veronderstellingen die in het betreffende besluit zijn opgenomen. Tijdens deze online workshop gaan Daniël Blok en Hugo Pennarts in vogelvlucht in op het belang van het goed motiveren van besluiten en de laatste stand van zaken in de rechtspraak hierover. Hierbij geven ze u praktische handvatten mee bij het opstellen van een besluit.

Zorgplichten onder de Omgevingswet: balanceren tussen verantwoordelijkheid en rechtszekerheid

Webinar dinsdag 21 november 12:30 - 13:30 uur
Online

Onder de Omgevingswet is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten zorgplichten. Tijdens dit webinar bespreekt Martine Zeegers wanneer deze zorgplichten kunnen worden ingeroepen, wat de verschillen zijn ten opzichte van de huidige zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer en wat de te verwachten gevolgen zijn voor gemeenten die belast zijn met de handhaving van milieu wet- en regelgeving.

Arbeidsrecht en actualiteiten

Webinar donderdag 23 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Tijdens dit webinar bespreken Alex Olsthoorn en Bob de Bruijn actuele (Hoge Raad) uitspraken en andere relevante arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht.

Wetversterking regie Volkshuisvesting als oplossing voor de woningcrisis?

Webinar maandag 27 november 12:30 - 13:30 uur

Online

De (nu demissionaire) minister van VRO heeft veel plannen gepresenteerd om de woningcrisis aan te pakken. Die plannen zijn vertaald in de Wet versterking regie volkshuisvesting. De plannen zijn niet alleen erg ambitieus, maar hebben ook vergaande consequenties voor het stelsel in zowel het omgevings- als het volkshuisvestingsrecht. Het raakt zelfs andere wetten zoals de Wmo 2015 en de Huisvestingswet. Met de nieuwe wet is het de bedoeling dat de overheid meer regie krijgt. Maar welke overheid dan? Geldt het ook voor gemeenten? En hoe dan? Ontstaan er nieuwe instrumenten en verplichtingen? Komen er ruimere mogelijkheden? In dit webinar gaat Michael de Groot in op deze vragen en bespreekt hij de stand van zaken rond de voorgenomen wetgeving, nu het kabinet is gevallen, maar de woningcrisis voortduurt.

Telecommunicatiewet: de rechten en plichten van gemeenten bij de aanleg van glasvezel

Webinar dinsdag 28 november 12:30 - 13:30 uur

Online

De aanleg van glasvezel houdt de gemoederen en gemeenten flink bezig: aanbieders buitelen over elkaar heen om 'de eerste te zijn' en gebruiken (misbruiken?) het recht om elkaar te dwarsbomen. Uit de wet en jurisprudentie zijn handvatten voor gemeenten te destilleren om de aanleg van glasvezel in goede banen te leiden. Deze zien onder meer op het bieden van ruimte aan meer aanbieders en het voorbereiden van en stellen van voorschriften bij instemmingsbesluiten, waarbij ook het zorgvuldigheidsbeginsel in acht moet worden genomen. Sheila van Gemeren vertelt u daar graag meer over. 

Actualiteiten huurrecht 

Webinar dinsdag 30 november 12:30 - 13:30 uur

Online

Er gebeurt veel binnen het huurrecht. Ontwikkelingen waar ook de gemeente als (ver)huurder van vastgoed mee te maken heeft. Een greep uit deze ontwikkelingen zijn de nieuwe Wet goed verhuurderschap, de voorgenomen afschaffing van tijdelijke huurcontracten, verplicht energielabel voor kantoorruimten en de handhaving daarvan en het nieuwe ROZ-model voor winkelruimte. In één uur praten Daniëlle de Vos en Dagmar van der Wal u bij over de relevante juridische aspecten.