Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van grensoverschrijdend gedrag op het werk.

De werkgever is op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek verplicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving door zodanige maatregelen te nemen en instructies te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van diens werkzaamheden schade lijdt. Daarbij moet niet alleen acht worden geslagen op fysiek onveilige arbeidsomstandigheden, maar ook op psychosociale arbeidsbelasting. Van een werkgever wordt verwacht dat deze de werkzaamheden op een zodanige wijze organiseert dat de kans dat een werknemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade lijdt als gevolg van grensoverschrijdend gedrag, zoveel mogelijk wordt beperkt als in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd.

Heeft u al een beleid en plan van aanpak voor het voorkomen en/of beperken van grensoverschrijdend gedrag?

Wij adviseren u graag! Wij kunnen uw huidige beleid nalopen of kunnen zorgen voor een protocol op maat.

Onze Q&A, volledig gericht op grensoverschrijdend gedrag geeft een totaaloverzicht van alle aspecten omtrent dit thema met antwoorden. Ook verzorgen wij trainingen op maat waarin wij u (en uw collega’s) kunnen bijpraten over dit onderwerp. Uiteraard zijn wij ook beschikbaar om u te adviseren als u een concrete casus heeft.

U kunt hiervoor contact opnemen met Dymphy Schuurman of Pieter van den Brink.  Of u kunt het formulier onderaan deze pagina invullen dan nemen wij contact met u op.

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.