De bestuurlijke boete is een sanctie die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd door een overheidsdienst. In verschillende wetten is daarvoor een wettelijke grondslag en bevoegdheid gegeven, waarbij boetes opgelegd kunnen worden die variëren van enkele honderden tot vele tienduizenden euro’s.

Verschillende soorten bestuurlijke boetes

De bestuurlijke boete komt op veel verschillende terreinen voor. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden (vreemdelingen, arbeidstijden veiligheid), gevaarlijke stoffen, de zorg, voedselveiligheid en privacy. Zo kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid boetes opleggen aan werkgevers wanneer zij een arbeidsongeval dat heeft geleid tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of de dood niet melden. Ook voor het overtreden van de voorschriften omtrent arbeidsveiligheid, zoals het voorkomen van valgevaar, beknellingen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen, kunnen boetes opgelegd worden. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om boetes op te leggen bij overtreding van de Geneesmiddelenwet, bijvoorbeeld voor het zonder handelsvergunning op de markt brengen van geneesmiddelen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens kan bestuurlijke boetes opleggen, bijvoorbeeld ten gevolge van een datalek.

Procedure bestuurlijke boete

Voordat overgegaan wordt tot het opleggen van een bestuurlijke boete volgt, afhankelijk van de van toepassing zijnde regelgeving, eerst een inspectiebezoek waarbij onderzoek gedaan wordt naar de toedracht van de vermeende overtreding. Daarbij worden vragen gesteld aan de direct betrokkenen en in sommige gevallen ook aan de overige medewerkers. Afhankelijk van de uitkomst daarvan volgt toezending van een boeterapport met de bevindingen van het onderzoek. Vervolgens volgt een vooraankondiging voor het opleggen van een bestuurlijke boete. In sommige gevallen wordt pas op dat moment het boeterapport met de bevindingen van het onderzoek toegezonden. Tegen de vooraankondiging kunnen zienswijzen naar voren gebracht worden. Vervolgens wordt al dan niet overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Daartegen staan dan bezwaar, beroep en hoger beroep open.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ten Holter Noordam advocaten staat, met haar samenwerkende arbeids-, bestuurs- en strafrechtspecialisten voornamelijk ondernemingen bij. Soms al in de fase net na de vermeende overtreding, maar vaak vanaf het moment dat een voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete bekend gemaakt wordt. Ook later in het traject, na het opleggen van een bestuurlijke boete, staan wij u graag bij. 

De ervaring leert dat hoe eerder wij bij een zaak betrokken worden, hoe groter de kans is op een positieve afloop. Wij kunnen u dan tijdig adviseren over uw rechten en plichten en processtrategie. Hoe moet u reageren op vragen van een opsporingsambtenaar of toezichthouder? Welke actie moet u ondernemen als er een bestuurlijke boete wordt opgelegd? Wij kunnen voorafgaand aan een verhoor al de beschikking krijgen over het procesdossier. Mede op basis van dat dossier kunnen wij met u de te nemen proceshouding en -strategie bespreken.

Verder leert de ervaring ook dat met een gemotiveerd verweer tegen een bestuurlijke boete, deze uiteindelijk (aanzienlijk) lager uitvalt en in sommige gevallen zelfs uitkomt op nul. Dat is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Ook kan het voeren van verweer tegen een bestuurlijke boete van belang zijn voor de toekomst, omdat recidive bepalingen in verschillende wetten kunnen leiden tot verhogingen van een bestuurlijke boete met 100 of zelfs 200%.