null

Compensatie voor transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikten

Het is bij veel werkgevers inmiddels gebruikelijk om de arbeidsovereenkomst van een werknemer, die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is, niet te beëindigen omdat dan de transitievergoeding verschuldigd wordt. Het slapend laten voortbestaan van de arbeidsovereenkomst om op die wijze te ontkomen aan het betalen aan de werknemer van de transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag, zoals onlangs nog is geoordeeld door het Gerechtshof te Den Haag.

Recentelijk is echter een wetsvoorstel ingediend om een werkgever te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding die hij verschuldigd wordt bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst op grond van twee jaar arbeidsongeschiktheid. De voorgestelde regeling is van toepassing bij (i) een opzegging - of ontbinding - van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid, (ii) het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege ziek is, en tenslotte (iii) bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden bij arbeidsongeschiktheid.

Uitgangspunt is wel steeds dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet als gevolg van het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten.

De compensatie zal door het UVW worden toegekend vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds.

Er wordt echter niet meer compensatie uitgekeerd dan de transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt, en de compensatie zal niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon. Bij de berekening van de hoogte van die compensatie telt de periode waarover een loonsanctie is opgelegd niet mee. De hiermede gepaard gaande extra transitiekosten blijven voor rekening van de werkgever, omdat  die niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Wet Verbetering Poortwachter heeft voldaan.

De maatregel zal worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Er zullen nog nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraagprocedure, de toekenning van de compensatie en de wijze waarop de werkgever moet aantonen dat een recht bestaat op de compensatie en de omvang daarvan. Er wordt geen, of een lagere, compensatie toegekend bij door de werkgever verkeerd verstrekte informatie. Ook is het niet uitgesloten dat er dan aangifte wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Dit wetsvoorstel biedt niet alleen voordelen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. In het huidige systeem wordt een arbeidsovereenkomst immers vaak niet beëindigd, zodat er o.m. ook geen eindafrekening plaats vindt van de opgebouwde, maar niet genoten, vakantiedagen.