Ten Holter Noordam advocaten (THNa) is een advocatenkantoor (maatschap) waar door professionals juridische bijstand wordt verleend aan cliënten en relaties. Wij vinden onze geheimhoudingsplicht én uw privacy belangrijk. Daarom hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke maatregelen getroffen zijn om deze zo optimaal mogelijk te beschermen.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie THNa persoonsgegevens verwerkt. Dat kunnen zijn cliënten, relaties en prospects van THNa, personen die zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrieven of mailings en personen die bij THNa solliciteren. Voor de medewerkers (werknemers, stagiairs, etc.) van THNa bestaat een separate privacyverklaring.

In deze privacyverklaring wordt beschreven:

 • wat zijn persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij die;
 • voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens;
 • hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens;
 • delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie;
 • hoe beschermen wij uw persoonsgegevens;
 • wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Verder wordt aandacht besteed aan:

 • aanpassingen in de privacyverklaring;
 • cookies en google analytics op onze website;
 • de mogelijkheid een klacht in te dienen;
 • onze contactgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder de noemer persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken, onder andere, de volgende gegevens van betrokkenen:

 • voor- en achternaam, titel (basisgegevens);
 • e-mailadres, postadres en telefoonnummer (contactgegevens);
 • persoonsgegevens die cliënten en relaties ons verschaffen in het kader van netwerkbijeenkomsten, ontbijtsessies, seminars of andere bijeenkomsten. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op toegankelijkheid en dieetwensen;
 • persoonsgegevens ten behoeve van een sollicitatie;
 • overige op betrokkenen betrekking hebbende persoonsgegevens die onze cliënten en relaties ons verschaffen of die wij verkrijgen in het kader van de activiteiten van THNa op basis van de doeleinden en de grondslagen zoals hierna vermeld.

Deze persoonsgegevens die THNa verwerkt, verkrijgen wij direct van onze cliënten en relaties. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens opvragen uit andere – openbare – bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster. Tenslotte kan het zo zijn dat een andere advocaat of een wederpartij persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Doeleinden en grondslagen

Op basis van de AVG kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van juridisch advies of dienstverlening;
 • het voldoen aan een juridische en/of wettelijke verplichting;
 • acquisitie;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • marketing activiteiten, waaronder het versturen van onze nieuwsbrief, de organisatie van bijeenkomsten waarvoor u zich heeft aangemeld, het versturen van uitnodigingen voor, voor u relevante bijeenkomsten;
 • een sollicitatieprocedure.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gelegen in;

 • de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze cliënten en relaties zijn aangegaan;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw toestemming; of
 • een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

De door THNa verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en andere relevante wettelijke verplichtingen.

Wanneer u THNa bericht dat u geen digitale berichten of uitnodigingen meer wil ontvangen, stoppen wij met het versturen van berichten of mailings.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat:

 • uw e-mailadres niet meer in gebruik is;
 • uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, ingetrokken wordt en deze de grondslag vormt voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen. Dit is sowieso het geval wanneer wij een periode van 5 jaar geen contact met u hebben gehad;
 • 7 jaar is gepasseerd na het sluiten van een dossier.

Delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie?

Wij mogen de door ons verwerkte persoonsgegevens in een aantal, vastomlijnde gevallen delen met anderen. Dat mag, onder andere:

 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals aan toezichthouders of andere instanties;
 • wanneer dit relevant is voor onze (juridische) dienstverlening, zoals aan wederpartijen, gerechten, overheidsinstanties;
 • bij verwerking door leveranciers van uw persoonsgegevens, zoals ICT leveranciers, marketingbureaus, assessment of recruiting bureaus of andere leveranciers aan wie wij diensten uitbesteden.

Wij delen deze informatie alleen op de in deze privacyverklaring genoemde grondslagen en voor de hierin benoemde doeleinden.

Daar waar derden uw persoonsgegevens verwerken zijn deze zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking daarvan. THNa sluit met deze leveranciers een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen gesteld in de AVG.

Op het moment dat u klant wordt bij THNa, kan het zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan Economic Data Resources B.V. (EDR Bedrijfsinformatie). EDR Bedrijfsinformatie kan op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele bemerkingen ten aanzien van het bestuur/de leiding van de onderneming. EDR Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Voor meer informatie over EDR en hoe EDR uw privacy waarborgt en uw privacy rechten zoals uw recht op inzage, bezwaar, wijziging en verwijdering, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Bescherming van uw persoonsgegevens

THNa streeft er naar uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen tegen verlies, datalekken of welke vorm van onrechtmatige verwerking dan ook. Daartoe zijn door ons up to date technische en organisatorische maatregelen getroffen, die steeds bijgewerkt worden. Wij werken voor de opslag en verdere verwerking van de persoonsgegevens samen met betrouwbare ICT-partners met wie wij over bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens goede afspraken hebben gemaakt.

Uw rechten

Indien verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming kunt u uw toestemming altijd intrekken. Dat kan onder andere door de link ‘afmelden’ die staat onder elke digitale mailing die u ontvangt. U kunt uw toestemming ook intrekken door te mailen naar bescherminggegevens@thna.nl.

U kunt THNa te allen tijde verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren en/of aan te vullen, af te schermen of te beperken. Verder kunt u ons altijd verzoeken om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, digitale vorm die overdracht van persoonsgegevens mogelijk maakt. Uw verzoek om verbetering van of inzage in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens kunt u sturen naar bescherminggegevens@thna.nl of naar Ten Holter Noordam advocaten, t.a.v. de Directeur, Veerhaven 17 3016 CJ Rotterdam.

Aanpassingen

Deze privacyverklaring kan aangepast of bijgewerkt worden. De meest up to date versie van de privacyverklaring staat altijd op onze website. Wij adviseren u deze te raadplegen, in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Cookies en Google Analytics

Onze website biedt op verschillende plaatsen mogelijkheden tot interactie. U kunt formulieren invullen om uzelf op te geven voor workshops of onze nieuwsbrief. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Via onze website worden functionele en analytische cookies geplaatst. De functionele cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Deze zijn alleen geldig gedurende uw browser sessie.

Met de analytische cookies wordt geregistreerd hoe bezoekers onze website gebruiken (bezochte pagina’s en technische details). Deze informatie stelt ons in staat te onderzoeken waar de websitebezoekers naar op zoek zijn. Met de opgedane kennis kunnen wij de website verder optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor de dienst Google Analytics. Uw gegevens worden niet gebruikt door Google voor advertentiedoeleinden.

De gegevens die middels de cookies verzameld worden, zijn niet tot individuen te herleiden. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. Bezoekers van de website blijven anoniem. THNa gaat vertrouwelijk om met de (anonieme) gegevens die verzameld worden via de cookies.

U kunt cookies weigeren, uitzetten of verwijderen via uw browser.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze aan ons melden via het e-mailadres bescherminggegevens@thna.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u een link naar het klachtenformulier.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of informatie kunt u contact met ons opnemen via 088 – 234 45 00, per e-mail aan bescherminggegevens@thna.nl of via Ten Holter Noordam advocaten, t.a.v. de Directeur, Veerhaven 17 3016 CJ Rotterdam.

Rotterdam, januari 2020.