Ten Holter Noordam advocaten

 1. Ten Holter Noordam advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen (KvK-nr. 63040123). In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtnemer steeds de maatschap Ten Holter Noordam advocaten bedoeld. Met Cliënt wordt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die een opdracht aan Opdrachtnemer of een individuele advocaat van Opdrachtnemer heeft verstrekt en/of voor wie Opdrachtnemer of een individuele advocaat werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd.

  Opdracht en Algemene Voorwaarden
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Opdrachtnemer en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.
 3. Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de bedoeling van Cliënt is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. 

  Artikelen 7:404 BW, 7:407 BW, 7:409 BW en 7a:1680 BW zijn niet van toepassing.

  Uitvoering van de opdracht
 4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van haar cliënten een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 5. De uitvoering van een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, ook niet wanneer zij als direct of indirect belanghebbende zijn aan te merken. Opdrachtnemer aanvaardt, ongeacht de grondslag, jegens derden geen enkele aansprakelijkheid voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, waaronder procesadvocaten en deurwaarders en, na overleg met Cliënt, deskundigen en externe adviseurs. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

  Beëindiging
 7. Cliënt kan haar opdracht aan Opdrachtnemer te allen tijde beëindigen, tenzij sprake is van een opdracht voor een vast bedrag of anderszins blijkt dat het niet de bedoeling van partijen was dat Cliënt de opdracht kan beëindigen.

  Opdrachtnemer kan een opdracht slechts beëindigen indien de voortzetting van de behandeling van de zaak op redelijke gronden niet langer van haar kan worden verlangd, indien sprake is van conflicterende belangen, of indien Cliënt een betalingsachterstand heeft. Beëindiging van een opdracht door Cliënt of door Opdrachtnemer heeft geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de door haar gemaakte kosten.

  Honorarium, verschotten en voorschot
 8. De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en btw.
 9. Tenzij anders is overeengekomen is Cliënt een honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren maal het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de opdrachtbevestiging aan Cliënt medegedeeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze tarieven jaarlijks aan te passen. In geval van bijzondere spoed kan Opdrachtnemer de tarieven voor die spoedwerkzaamheden met een factor anderhalf vermenigvuldigen.
 10. Verschotten zijn alle kosten van derden zoals griffierecht, verblijfskosten etc.
 11. Cliënt is een voorschot aan Opdrachtnemer verschuldigd op het hem toekomende honorarium. Dit voorschot kan door Opdrachtnemer met elke declaratie verrekend worden.

  Declaraties en opschorting werkzaamheden
 12. Opdrachtnemer declareert in de regel maandelijks. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 13. Indien Cliënt een voorschotnota of (tussentijdse) declaratie niet tijdig voldoet of naar de mening van Opdrachtnemer het kredietrisico van Client als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van Cliënt onzeker is, kan Opdrachtnemer, nadat Cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden opschorten en/of de opdracht beëindigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting en/of beëindiging van de werkzaamheden.
 14. Opdrachtnemer is gerechtigd om openstaande declaraties te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende Cliënt in bezit heeft of voor deze aanhoudt.

  Rente en incassokosten
 15. Behoudens een gerechtvaardigde klacht, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum verschuldigd wordt.
 16. Indien de declaratie wordt betaald door een derde, wordt deze betaling gezien als een betaling voor en/of door de Cliënt.
 17. In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd door Cliënt. Indien Cliënt een natuurlijk persoon is, geldt de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Indien Cliënt een niet-natuurlijk persoon is, eenmanszaken   en   vennootschappen   onder firma inbegrepen, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over de hoofdsom met een minimum van EUR 45,00.

  Derdengelden
 18. Gelden die Opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Ten Holter Noordam advocaten (hierna: de Stichting). Rente die door de Stichting wordt ontvangen over deze gelden komt - indien de gelden langer dan acht dagen op de rekening van de Stichting aanwezig zijn geweest - na aftrek van de eventueel door de Stichting gemaakte bankkosten en een vergoeding voor de Stichting ter grootte van ¼% van het gestorte bedrag berekend op jaarbasis, aan de rechthebbende(n) op de gelden toe.
 19. Eventueel verschuldigde negatieve rente en bank- en transactiekosten zullen door de Stichting worden ingehouden op de ten behoeve van Cliënt gehouden gelden. De Stichting en Opdrachtnemer zijn niet aansprakelijk voor fouten of insolventie van de bank waar de bankrekening van de Stichting wordt aangehouden. De tweede, derde en vierde volzin van dit artikel bevatten een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de Stichting.

  Aansprakelijkheid
 20. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende beroeps- aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. De leden van de maatschap, hun respectievelijke vennootschappen, haar bestuurders, alsmede degenen die voor die maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 21. Indien om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder voornoemde verzekering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot vijfmaal het door Opdrachtnemer, in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, in de desbetreffende zaak aan Cliënt gedeclareerde honorarium, tot een maximum van EUR 200.000,00.
 22. Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van Cliënt. Cliënt machtigt Opdrachtnemer om zonder voorafgaand overleg met Cliënt eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van de door haar ingeschakelde derden (mede) namens Cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 23. Alle aansprakelijkheden jegens Opdrachtnemer vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

  Archivering
 24. Nadat de zaak is beëindigd, en op verzoek van Cliënt, worden alle in het dossier aanwezige van Cliënt afkomstige originele stukken aan Cliënt teruggestuurd tezamen met alle documenten met rechtskracht, waaronder grossen en beslissingen van bevoegde instanties. Het overblijvende papieren dossier wordt vervolgens vernietigd. Het digitale dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard. Daarna wordt het verwijderd c.q. gewist, zonder Cliënt daarover te informeren.

  Diversen
 25. Op werkzaamheden verricht door advocaten van Opdrachtnemer is de kantoorklachtenregeling van toepassing, zie daarvoor www.thna.nl. Op eerste verzoek wordt een afschrift van de klachten-regeling aan Cliënt toegezonden
 26. Op de dienstverlening van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht is de rechtbank Rotterdam bevoegd.
 27. Opdrachtnemer is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 28. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. In geval van een geschil over de inhoud of de strekking van deze Algemene Voorwaarden is alleen de Nederlandse tekst leidend.
 29. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt Cliënt, maar niet eerder dan het moment dat Cliënt schriftelijk op de hoogte is gesteld


versie 1 februari 2024