null

Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 is de redelijk bekende (en beruchte) Wob (Wet openbaarheid bestuur) vervangen door de Woo (Wet open overheid). De komst van de Woo heeft voor zowel overheden als particulieren een aantal veranderingen met zich meegebracht. Bestuursorganen moeten nu veel documenten actief openbaar maken, maar pas op termijn en gefaseerd. Verder verandert er het nodige over de afhandeling van verzoeken om informatie.

Wat houdt de Wet open overheid in?

De Woo geldt als algemeen kader voor vraagstukken op het terrein van (transparantie van) overheidsinformatie. De Woo houdt in dat, net zoals onder de Wob, in principe alle informatie bij de overheid openbaar is. Alleen bepaalde belangen (opgenomen in de wet als weigeringsgronden of uitzonderingen) kunnen aan openbaar maken in de weg worden gesteld. Te denken valt aan vertrouwelijke bedrijfsinformatie, persoonsgegevens of persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Een verzoek leidt tot een procedure van afhandeling die zowel voor verzoeker als de afhandelende overheid niet altijd eenvoudig. Zo nodig moet er over een besluit waarbij informatie niet (geheel) versterkt wordt, worden geprocedeerd. Eerst in bezwaar bij dezelfde overheidsinstantie. Daarna bij de rechtbank en zo nodig uiteindelijk bij de Raad van State.

Zowel voor overheden als bedrijven en particulieren

Voor zowel overheden als bedrijven en particulieren brengt de Woo veranderingen met zich mee. Het is als burger in veel gevallen belangrijk om (snel) toegang te krijgen tot informatie waar enkel de overheid over beschikt. Vooral bij omvangrijke verzoeken is het als overheid zaak om zo snel mogelijk te handelen en daarover in contact te treden met de verzoeker. Door onze jarenlange ervaring en samenwerking binnen kantoor kunnen onze specialisten zowel overheden als particulieren adviseren en bijstaan in diverse geschillen waarin de Woo een rol speelt. Kennis die ook nodig is om bedrijven bij te staan die informatie willen hebben of geconfronteerd worden met informatieverzoeken bij de overheid naar informatie over henzelf.