Samenwerking - Ten Holter Noordam advocaten

Bestuurs- en omgevingsrecht

Een bestemmingsplan wordt gewijzigd tegen uw zin, een omgevingsvergunning wordt niet verleend of u krijgt als overheid te maken met een bestuurlijke boete. Voor onze specialisten bestuurs- en omgevingsrecht zijn dit soort zaken dagelijkse kost. Of u nu een overheidsorgaan of een marktpartij bent. We zijn op de hoogte van de verschillende belangen die er spelen: zaken die invloed hebben op de fysieke leefomgeving, milieueisen, handhaving of samenwerkingen tussen overheden onderling.

Wat is bestuurs- en omgevingsrecht?

Bestuurs- en omgevingsrecht regelt niet alleen de (juridische) relatie tussen organisaties en overheid, maar ook tussen overheden onderling. Alle partijen komen regelmatig in aanraking met bestuursrecht. Onze advocaten bestuurs- en omgevingsrecht adviseren en procederen over kwesties waarbij een overheidsorgaan is betrokken. Dit handelen van de overheid staat in het bestuursrecht centraal. Hierbij spelen vaak ook privaat- en Europeesrechtelijke aspecten. Bij het omgevingsrecht gaat het ook om overheidshandelen, maar dan specifiek om zaken die invloed hebben op de fysieke leefomgeving (milieu en ruimtelijke ordening).

Wij adviseren zowel overheden als marktpartijen

Of u nu een overheidsorgaan of marktpartij bent, wij assisteren u bij vergunningverlening, (wijziging van) bestemmingsplannen, handhaving en handhavingstoezicht, subsidierecht, bestuurlijk toezicht, sanctierecht (bestuurlijke boete) en openbaarheid van overheidsinformatie (Wet openbaarheid van bestuur en straks mogelijk de Wijzigingswet Open Overheid).

Onze advocaten helpen ook met overeenkomsten waarbij overheden zijn betrokken. Het kan gaan om overeenkomsten tussen overheden onderling, zoals gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsovereenkomsten. Maar ook om overeenkomsten tussen overheden en marktpartijen zoals anterieure overeenkomsten of overeenkomsten van opdracht.

Samenwerking specialisten

Door de nauwe samenwerking met onze bouw-, strafrecht- en aanbestedingsrechtadvocaten kunnen wij u ook ondersteunen bij mededingings- en overige vastgoedrechtelijke aspecten of bij straf- en sanctierecht. Wij hechten er veel waarde aan dat wij uw organisatie goed kennen. Alleen dan kunnen wij u de kwaliteit en expertise bieden die u van ons mag verwachten. Gecombineerd met een praktische en snelle aanpak.