Arbeidsrecht - Ten Holter Noordam advocaten

De oproepkracht onder de WAB: Berekening van de vierdagentermijn

Werkgever X roept oproepkracht Piet op zondagavond per e-mail op om vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur te komen werken. Is Piet verplicht om gehoor te geven aan deze oproep?

Piet accepteert de oproep. Door een onverwachtse gebeurtenis zegt werkgever X deze oproep op maandagavond echter af. Is werkgever X in dat geval verplicht het loon te betalen waar Piet recht op zou hebben als hij overeenkomstig de eerdere oproep zou hebben gewerkt?

In mijn blog ga ik in op deze vragen. Voordat ik toekom aan de beantwoording van deze vragen, geef ik eerst in het kort de achtergrond van deze vragen weer.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Op 1 januari 2020 is (een groot deel) van de Wab in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van deze wet gaat over oproepkrachten. Is een werknemer werkzaam op basis van een oproepovereenkomst – bijvoorbeeld een nuluren- of min-max-overeenkomst –, dan heeft dat belangrijke consequenties. Ik noem er hier twee.

Ten eerste moet de werkgever de tijdstippen waarop de werknemer moet werken ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch aan de werknemer bekendmaken. Doet de werkgever dit niet tijdig of niet schriftelijk dan wel elektronisch, dan is de opgeroepen werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Werknemer kan de oproep dan dus simpelweg weigeren.

Ten tweede moet de werkgever als hij binnen vier dagen voor de aanvang van het tijdstip van de arbeid de oproep wijzigt of intrekt, de werknemer het loon betalen waar hij aanspraak op zou hebben als hij overeenkomstig de eerdere oproep zou hebben gewerkt. Dit geldt ook als de werkgever de oproep tijdig intrekt of wijzigt, maar dit niet schriftelijk of elektronisch doet.

Voor beide termijnen geldt dat deze bij cao kan worden verkort, mits de termijn niet korter is dan 24 uur.

Berekening termijn

De werkgever moet dus ten minste vier dagen van te voren respectievelijk binnen vier dagen de tijdstippen bekendmaken dan wel de oproep wijzigen of intrekken. Hoe moet deze termijn worden berekend? Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat met vier dagen wordt bedoeld vier kalenderdagen, waarbij de geplande werkdag niet meetelt. De wetgever heeft hiermee willen aansluiten bij art. 4 lid 2 van de Arbeidstijdenwet. Voor het bovenstaande voorbeeld betekent dit dat vrijdag buiten beschouwing moet worden gelaten in de berekening van de vierdagentermijn.

Een andere vraag is de volgende. Telt de dag waarop de werknemer wordt opgeroepen of de oproep wordt ingetrokken of gewijzigd voor de berekening van de vierdagentermijn mee? Het antwoord is ja. Zegt de werkgever maandagavond de oproep om vrijdag te werken af, dan is dit derhalve tijdig gebeurd en rust op werkgever niet de verplichting om het loon door te betalen.

Het maakt ten slotte niet uit op welk moment van de dag wordt opgeroepen respectievelijk ingetrokken of gewijzigd. Dit kan in theorie tot 00.00 uur. Let op, dit kan anders zijn als de termijn bij cao is verkort.

Antwoorden casus

Wat betekent het voorgaande voor de casus uit de inleiding? Als werkgever X oproepkracht Piet zondagavond oproept om op vrijdag te komen werken, dan is Piet verplicht om te verschijnen. Piet is dan immers vijf dagen van te voren opgeroepen. Als de werkgever vervolgens maandagavond deze oproep afzegt, dan bestaat geen loondoorbetalingsplicht. Dit is wél het geval als de werkgever de oproep niet maandag, maar dinsdag afzegt. In dat geval heeft de werkgever binnen vier dagen de oproep afgezegd. Let op: het voorgaande kan anders zijn indien bij cao een kortere termijn is bepaald.

Praktijk

De berekening van deze termijn luistert nauw. Mocht u tegen een dergelijke kwestie aanlopen of anderszins willen overleggen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.