null

Onwerkbaar weer in de bouw

In de bouw kunnen de weersomstandigheden ertoe leiden dat een onwerkbare situatie ontstaat, zoals bij tropische hitte, storm, vorst of overvloedige regenval. Voor dit soort gevallen is de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra in het leven geroepen. Deze cao is een verlengstuk van de cao Bouw & Infra en is van toepassing op bouw- en infraondernemingen, ondernemingen die bouwen in eigen beheer, uitzendondernemingen en opleidingsbedrijven. De cao Bouw & Infra bevat daarnaast ook diverse voorschriften voor werken bij extreem weer. Wij zetten er een aantal voor u op een rij.

Onwerkbaar weer: wat is dat?

De cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra (“de cao”) spreekt van onwerkbaar weer als door ongunstige weersomstandigheden of weinig licht niet of in mindere mate kan worden gewerkt. De werkgever beoordeelt in overleg met de werknemers of, en zo ja, hoe lang het weer ertoe leidt dat het werk niet kan worden gedaan. In de beoordeling dient zowel het bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid van werknemers te worden betrokken. In artikel 12 lid 9 en 10 van de cao staat een aantal weersomstandigheden waarin (haast) niet gewerkt kan worden.

Is de werkgever van mening dat van onwerkbaar weer kan worden gesproken? Dan geeft hij de betrokken werknemers opdracht het werk te beëindigen. De werkgever geeft dezelfde instructie aan de door hem ingeschakelde onderaannemers en uitzendkrachten.

Werk beëindigen bij directe blootstelling extreme kou

Bouwmedewerkers mogen op basis van de cao in een aantal gevallen het werk zelf neerleggen als zij het niet eens worden met de werkgever over de vraag of sprake is van onwerkbaar weer. Het gaat om werknemers die tijdens het werk direct zijn blootgesteld aan de buitenlucht en:

  • de gevoelstemperatuur -6° Celsius of lager is; of
  • het vriest en de werkgever geen warme kleding ter beschikking stelt, de bouwplaats niet begaanbaar is of sneeuw op de werkplek niet eenvoudig kan worden verwijderd.

Leidend is de temperatuurmeting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats.  

Voor werknemers in de steigerbouw gelden bij een gevoelstemperatuur van -6° Celsius of lager afwijkende regels. Deze staan beschreven in artikel 11 lid 15 tot en met 17 van de cao.

Werken bij hitte

De cao bevat geen specifieke regels over werken bij hitte. In de algemene cao Bouw & Infra is wel een aantal voorschriften opgenomen. Zo dient de werkgever bij hoge temperaturen zonnebrand beschikbaar te stellen, de werkplek te beschutten en extra pauzes in te lassen en eventueel de werktijden aan te passen.

Vanwege de stijgende temperaturen door de klimaatverandering hebben de cao-partijen een onderzoek laten instellen naar verdere maatregelen om veiligheidsrisico’s bij hitte (waaronder huidkanker) te voorkomen.

Doorbetaling salaris bij onwerkbaar weer

Onwerkbaar weer is geen reden om het salaris niet of niet volledig te betalen. De werknemer heeft daarmee recht op doorbetaling van het volledige salaris. Een eventuele prestatietoeslag wordt doorbetaald op basis van het in de cao bepaalde gemiddelde van de gebruikelijke prestatietoeslag.

Betaalt de werkgever ten onrechte het salaris niet? Dan kan de werknemer bij het Garantiefonds Loondoorbetaling bij Vorst een aanvraag voor een uitkering indienen. Het fonds heeft een zelfstandig recht om de verstrekte uitkering, administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente op de werkgever te verhalen. Besluit de werkgever tijdens de aanvraagperiode het salaris alsnog te betalen, dan dient de werknemer de aanvraag van de uitkering in te trekken.

Uitzonderingen salaris bij onwerkbaar weer

De cao bevat een aantal uitzonderingen op de verplichting om het volledige salaris door te betalen. Deze uitzonderingen gelden onder bepaalde omstandigheden voor de dagen waarop niet kan worden gewerkt wegens vorst, ijzel, sneeuwval, overvloedige regenval of storm. De definities van deze weersomstandigheden staan vermeld in artikel 12 lid 9 en 10 van de cao.

Deze uitzonderingen zijn alleen aan de orde als de in de cao genoemde wachtdagen zijn verstreken. Tot die tijd betaalt de werkgever het salaris onverkort door. Het aantal in acht te nemen wachtdagen is volgens de cao afhankelijk van de weersomstandigheid:

  • 2 werkdagen in de periode van 1 november tot en met 31 maart bij vorst, ijzel of sneeuwval;
  • 19 werkdagen per kalenderjaar bij overvloedige regenval;
  • 2 werkdagen per kalenderjaar bij storm.  

Een aantal dagen, zoals feestdagen, verlofdagen of rustdagen, telt niet mee in de berekening van het aantal wachtdagen.

Bij vorst, ijzel of sneeuwval geldt de bijkomende voorwaarde dat de desbetreffende weersomstandigheid zich moet voordoen in de winterperiode van 1 november tot en met 31 maart.

Mogelijkheid aanvraag WW-uitkering door werkgever

De werkgever kan voor zijn werknemers een WW-uitkering aanvragen voor de dagen waarop na het verstrijken van de wachttijd door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt. De werkgever vult de WW-uitkering van de betrokken werknemers aan tot 100% van het overeengekomen salaris.

De werkgever is verplicht iedere dag waarop als gevolg van vorst, ijzel, sneeuwval, overvloedige regenval of storm niet kan worden gewerkt te melden bij het UWV. De melding moet voor 10:00 uur worden gedaan via het meldingsformulier van het UWV. Bij langdurige regenval kan de melding ook na 10:00 uur worden gedaan. Gedurende de periode dat het onwerkbare weer aanhoudt moet iedere dag een melding worden gedaan. De werknemers mogen die dag(en) geen (vervangende) werkzaamheden verrichten of op de werkplek aanwezig zijn. Wanneer de werknemer al aanwezig was, wordt hij naar huis gestuurd.

De aanvraag voor een WW-uitkering wordt ingediend via het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’. Voor een WW-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • de werkgever heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat het werk moet worden gestopt;
  • er zijn geen andere omstandigheden waardoor niet kan worden gewerkt;
  • er kan minimaal 5 uur per week niet worden gewerkt. Bij een werkweek van minder dan 10 uur geldt dat de werknemer minder dan de helft van zijn uren niet heeft gewerkt;
  • het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen.

Maakt de werkgever geen gebruik van deze WW-voorziening of wordt zijn aanvraag afgewezen? Dan dient de werkgever het volledige salaris zelf te betalen in plaats van enkel de aanvulling tot 100% van het salaris.

Onwerkbaar weer geen reden voor ontslag

Onwerkbaar weer is geen reden om de werknemer te ontslaan. De arbeidsovereenkomst mag wel worden beëindigd tijdens onwerkbaar weer wanneer de overeenkomst al voor die tijd is opgezegd, de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is bereikt of bij ontslag op staande voet.

Auteurs: Minke Holdtgrefe en Daniëlle Quist, Marktgroep Bouw.