null

Signalering: ingangsdatum vaste arbeidsomvang oproepkracht verduidelijkt

De werkgever is sinds de Wet Arbeidsmarkt In Balans (WAB) verplicht om de oproepkracht na twaalf maanden binnen een maand een aanbod tot een vaste arbeidsomvang te doen. Dat aanbod moet schriftelijk of elektronisch. Onduidelijk is momenteel op welk moment de vaste arbeidsomvang een aanvang neemt. Daar komt met ingang van 1 juli 2021 verandering in. Daarover leest u hieronder meer.

Hoe is het nu geregeld?

In de huidige situatie is de werkgever verplicht om na twaalf maanden binnen een maand een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen aan de oproepkracht. Dat aanbod moet schriftelijk of elektronisch en moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de afgelopen twaalf maanden. De oproepkracht heeft ten minste één maand om het aanbod al dan niet te aanvaarden.

De wet kent op dit moment geen maximale termijn waarbinnen de oproepkracht het aanbod van de werkgever moet aanvaarden. Evenmin bepaalt de wet op welk moment de vaste arbeidsomvang ingaat. Is dat bijvoorbeeld:

  • de dag waarop de oproepkracht aan de werkgever laat weten het aanbod te aanvaarden?;
  • de eerste dag van de dertiende maand?; of
  • de eerste dag van de 14e maand (dus nadat de termijn die de werkgever ten minste moet geven aan de oproepkracht is verstreken)?

Aannemende dat de vaste arbeidsomvang een feit is vanaf de dag van aanvaarding, kan dit de ongewenste situatie opleveren dat de werkgever een aanbod doet met een ingangsdatum die ver na het aanbod ligt. Als de oproepkracht dit aanbod aanvaardt, dan wordt de vaste arbeidsomvang pas na een lange tijd een feit. Tot die tijd verkeert de oproepkracht nog altijd in onduidelijkheid over zijn arbeidsomvang én inkomen.

Situatie vanaf 1 juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 komt er een einde aan deze onduidelijkheid. Onveranderd blijft dat de werkgever het aanbod uiterlijk binnen één maand (de dertiende maand) moet doen. Wel regelt de wet vanaf die datum het volgende:

  • de vaste arbeidsomvang gaat uiterlijk in op de eerste dag van de vijftiende maand;
  • de oproepkracht heeft dus een aanvaardingstermijn van maximaal één maand (dus uiterlijk in de veertiende maand);
  • werkgever en de oproepkracht mogen met elkaar overeenkomen dat de arbeidsomvang op een eerder moment ingaat.

Ik licht dit toe aan de hand van een kort voorbeeld.

Voorbeeld

Jelle werkt sinds 1 augustus 2020 op basis van een nulurencontract in dienst van werkgever X. Op basis van de hiervoor beschreven wetswijziging moet én doet Werkgever X aan Jelle uiterlijk in:

  • augustus 2021: een aanbod voor een vaste arbeidsomvang;
  • september 2021: Jelle moet dit aanbod vervolgens uiterlijk in deze maand hebben aanvaard;
  • 1 oktober 2021: Jelle heeft vanaf die dag in ieder geval een vaste arbeidsomvang, tenzij Jelle met werkgever X heeft afgesproken dat zijn vaste arbeidsomvang op een eerder moment een aanvang neemt.

Tot slot

Met deze wijziging heeft de wetgever zowel de werkgever als de oproepkracht meer duidelijkheid geboden.

Heeft u vragen over het aanbieden van een vaste arbeidsomvang of in algemene zin over oproepkrachten, neem dan contact op met Alex Olsthoorn