null

De UBO: aandeelhouders inzichtelijk

Op vrijdag 28 april, de dag waarop heel Nederland aan het bijkomen was van de festiviteiten op Koningsdag is in alle stilte de internetconsultatie over het UBO register gesloten. Er zijn 39 consultaties binnengekomen over dit wetsvoorstel. Hiermee is de invoering van dit register weer een stap dichterbij gekomen. Dit register zal worden ingevoerd door een wijziging in de Handelsregisterwet van 2007. Het doel van dit register is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Maar wat is nu dit UBO register en welke impact zal de invoering hebben op uw dagelijkse praktijk?

Wat is het UBO register

Het UBO register is een register waarin de uiteindelijke belanghebbende van vennootschappen of andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, inzichtelijk zal worden gemaakt. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. In de brief van de minister aan de kamer wordt dit omschreven als ’… een natuurlijk persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of andere juridische entiteit aan de touwtjes trekt…’. Dit ziet op een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen van een vennootschap in bezit heeft. Een vennootschap kan meer dan één UBO hebben. Mocht er geen aandeelhouder zijn, zoals bijvoorbeeld bij een stichting dan zullen de bestuurders worden aangemerkt als UBO.

Welke informatie zal worden opgenomen

De in het UBO register op te nemen informatie is vrij uitgebreid:

1. Naam;

2. Geboortedag, plaats- en –land;

3. Burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)

4. Afschrift van documentatie waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd (denk aan kopie paspoort); en

5. Afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom de persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het belang wordt aangetoond.

Dit geeft dus een zeer compleet beeld en zeer veel informatie over de persoon die zal worden opgenomen in de UBO.

Wie kan het UBO register inzien

Belangrijk bij een register van een dergelijke omvang van informatie is wie toegang heeft tot dit register. De bedoeling is dat dit register net zoals het handelsregister doorzoekbaar zal zijn. Verschil is wel dat het in beginsel niet voor iedereen doorzoekbaar zal zijn; het UBO register moet in principe sowieso kunnen worden ingezien door:

a. Bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid (FUI)

b. Meldingsplichtige instellingen in het kader van hun cliënten onderzoek; en

c. Alle personen en instellingen die een legitiem belang kunnen aantonen.

Aangezien dit geldt voor de gehele EU is er dus een grote groep instellingen (en dus mensen) die toegang zullen hebben tot dit register. Dit leidt vanzelfsprekend tot onrust bij diegene die in het UBO geregistreerd zullen moeten worden, zie hiervoor ook een artikel in het FD van maandag 1 mei.

Hoewel dit artikel zich met name richt op de onrust bij bestuurders van filantropische stichtingen, worden aandeelhouders van vennootschappen natuurlijk ook door de invoering van het UBO register geraakt. Immers, nu is de situatie zo dat alleen een 100% aandeelhouder van een vennootschap zichtbaar is in het Handelsregister.

Bescherming UBO informatie

Het wetsvoorstel biedt wel de mogelijkheid tot het afschermen van de UBO informatie. Maar dan alleen indien de aanvrager van deze afscherming aannemelijk kan maken dat door het openbaar beschikbaar maken van diens gegevens hij zal worden blootgesteld aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie of dat hij minderjarig is of anderszins handelingsonbekwaam. Vraag is natuurlijk hoe de Kamer van Koophandel met deze aanvragen om zal gaan en in hoeverre aan deze aanvragen gehoor zal worden gegeven.

Conclusie

Het doel om het UBO register vanaf 26 juni 2017 operationeel te laten zijn lijkt niet te zullen worden gehaald. Maar dat neemt niet weg dat dit register binnen afzienbare tijd in de wet zal worden opgenomen en er dus een registratie in het register moet plaatsvinden (wellicht met een gelijktijdige aanvraag tot afscherming van de UBO informatie). Het is verstandig om hiervoor al de nodige voorbereidingen te treffen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het UBO register en zijn graag beschikbaar om u hierover te adviseren.