null

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: een update

In april van dit jaar informeerden wij u over het wetsvoorstel “Wet Arbeidsmarkt in Balans” (WAB). In deze blog heeft Bob de Bruijn uiteengezet welke arbeidsrechtelijke wijzigingen de WAB met zich mee brengt. De ministerraad heeft op 2 november jl., ondanks de stevige kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel, definitief besloten het voorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Indien het wetsvoorstel de Tweede- en daarna de Eerste Kamer doorkomt, is het kabinet voornemens de wijzigingen per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Hiermee heeft het kabinet een volgende stap gezet op weg naar invoering van de afspraken die in het kader van het regeerakkoord 2017-2021 zijn gemaakt.

De WAB kan deels beschouwd worden als reparatie van de Wet Werk en Zekerheid. Met het pakket maatregelen tracht het kabinet daarnaast het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Het ontslagrecht zal als gevolg van deze doelstelling ingrijpend worden gewijzigd:

  • Een van de belangrijkste maatregelen is dat het vanaf 2020 mogelijk wordt een werknemer te ontslaan wegens een optelsom van omstandigheden, de zogeheten ‘cumulatiegrond’. Een veel gezien voorbeeld uit de praktijk is een werknemer die al een tijd niet functioneert maar waarvan een werkgever een onvoldoende dossier heeft gevormd. In het geval er (inmiddels) ook een verstoring van de arbeidsrelatie is ontstaan, kan dit samen met het onvolledige dossier toch tot ontbinding leiden. Deze nieuwe ontslaggrond geeft een rechter de mogelijkheid om ontslaggronden te combineren en hiermee maatwerk te leveren. Een rechter kan bij ontbinding op deze grond een extra vergoeding toekennen aan de werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding.
  • Voorts zal een werknemer recht hebben op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van zijn dienstverband.
  • Tevens wordt de opbouw van de transitievergoeding vertraagd bij lange dienstverbanden.
  • Daarnaast komt er een regeling voor kleine ondernemers die ziek worden.
  • De proeftijd- en ketenregeling worden gewijzigd.
  • De WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract worden verhoogd.
  • Werknemers die op payrollbasis werken worden gelijkgesteld aan ‘gewone’ werknemers.
  • Tot slot zullen oproepkrachten ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen.

De Raad van State ('RvS') is in haar advies op het wetsvoorstel zeer kritisch. De voorgestelde aanpak is volgens het adviesorgaan "weinig kansrijk om daadwerkelijk een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen". Alleen een meer fundamentele en brede aanpak die ook betrekking heeft op het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de belastingwetgeving zal volgens de RvS daadwerkelijk een oplossing kunnen bieden voor de tweedeling op de arbeidsmarkt. Ook in het kader van de internetconsultatie zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel. Zo stelt de VAAN-VvA dat het lastig uit te leggen is waarom bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de ene redelijke grond de transitievergoeding verschuldigd is en bij ontbinding op de andere redelijke grond maximaal 150 procent daarvan. Ook lijkt de door de WWZ beoogde vereenvoudiging van het ontslagrecht verder uit het zicht te raken en wordt er gesproken over symptoombestrijding. Toch is de VAAN-VvA zich ervan bewust dat het doorvoeren van wijzigingen, onder meer vanwege het ontbreken van een sociaal akkoord, niet eenvoudig is. Het is positief dat het belangrijke onderwerp ‘arbeid’ niettemin de noodzakelijke aandacht van de wetgever heeft.

De sectie arbeidsrecht van Ten Holter Noordam advocaten houdt de ontwikkelingen ten aanzien van de WAB nauwgezet in de gaten. U zult dan ook op de hoogte worden gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rondom deze nieuwe wetgeving. Heeft u in de tussentijd vragen over dit onderwerp, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.