Binnenstedelijke Herstructurering

Klaar voor binnenstedelijke herstructurering?

Graag nodigen we je uit voor ons jaarlijkse seminar gebiedsontwikkeling, dit keer over binnenstedelijke herstructurering op donderdag 25 april 2024.

De ruimte in Nederland is schaars. Binnenstedelijke gebieden kunnen efficiënt(er) worden benut. Sloop en nieuwbouw is soms nodig, maar (andere) vormen van verdichting kunnen ook uitkomst bieden. Denk aan transformatie van leegstaande kantoorgebouwen en verouderde bedrijventerreinen. Of aan op- of ondertoppen van bestaande gebouwen en het splitsen van grote woningen. Ook differentiatie in/van verschillende woningtypen biedt kansen, zodat doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. 

Plannen genoeg. Maar binnenstedelijk bouwen vraagt veel van de stakeholders. Er zijn kansen en flinke uitdagingen. Overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers en zorginstellingen: alle partijen die zich met wonen bezighouden moeten hiermee aan de slag. Hoe ga je om met die uitdagingen en kansen? Waar zitten oorzaken van vertraging en hoe pak je die aan? Welke kansen en uitdagingen biedt nieuwe wet- en regelgeving? Hoe kom je sneller tot resultaat?

Programma

Het seminar vindt plaats bij Sociëteit aan de Maas, Veerdam 1, Rotterdam. Het seminar begint om 14:00 uur en de inloop is vanaf 13:30 uur.

13:30 uur - Inloop 
14:00 uur - Welkom door Michael de Groot
14:15 uur - Plenaire lezing door Friso de Zeeuw
14:45 uur - Korte pauze
15:00 uur - Eerste ronde workshops*
16:00 uur - Tweede ronde workshops*
17:00 uur - Borrel

Meld je nu via onderstaande formulier kosteloos aan voor dit seminar en geef je workshop keuze door.

Plenaire spreker: Friso de Zeeuw

Friso de Zeeuw verzorgt de plenaire lezing van het seminar. Tijdens zijn lezing zal Friso het seminar over Binnenstedelijke Herstructurering inleiden en zich vooral richten op de actuele ontwikkelingen binnen dit domein. Hij zal dieper ingaan op hoe we richting kunnen geven aan de nationale ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht.

Lees hier de biografie van Friso de Zeeuw.

null

Theorie en praktijk van vergunningverlening: hoe voorkom je vertraging?

De Omgevingswet biedt overzichtelijke procedures. De reguliere, korte, procedure voor omgevingsvergunningen is uitgangspunt, maar de realiteit blijkt vaak weerbarstiger. Aanvragen kunnen niet altijd direct in behandeling worden genomen. Ook zorgen archeologie, stikstof, bodemgesteldheid, geluid, etc. wel voor vertraging.

In deze workshop schetsen Michael de Groot en Martine Zeegers de mogelijkheden met de Omgevingswet, met overzichtelijke schema's. Daarnaast benaderen zij de praktijk vanuit verschillende invalshoeken. Hoe ga je om met vertraging? Zijn er afspraken over mogelijk? Is 'escaleren' nuttig of contraproductief? De workshop is interactief met ruimte voor discussie en casuïstiek.

Participatie: een ramp of een kans?

De belangen van omwonenden en huurders spelen een grote rol bij binnenstedelijke herstructurering. Hen tijdig betrekken bij de voorgenomen ontwikkeling biedt kansen. Vertraging in het proces kan voorkomen worden door het draagvlak voor de ontwikkelplannen te vergroten.

Kortom, participatie is niet meer weg te denken. Maar hoe doe je dat effectief en zorgvuldig? Wat wordt verwacht onder de nieuwe Omgevingswet? En met welke verplichtingen uit de zogenoemde Overlegwet moet je rekening houden als de ontwikkeling betrekking heeft op meer dan 25 verhuurde wooneenheden? Christine Visser en Daniëlle de Vos praten je bij over (verplichte) participatie en geven praktische tips.

Obstakels in, op of vanwege de grond

Het aantal claims op de onder- en bovengrond, zeker in binnenstedelijk gebied, neemt al jaren toe. Het tijdig ter beschikking krijgen daarvan is van cruciaal belang voor de slagingskans van een project én kan vertraging voorkomen. Tijdens deze workshop worden verschillende instrumenten daarvoor besproken. Denk aan voorkeursrechten, overeenkomsten, onteigening en gedoogplichten, maar ook aan (het goed regelen van) kostenverhaal. Tijdig aanvragen van de benodigde nutsaansluitingen (met bijbehorend vermogen) is een ander belangrijk aandachtspunt.

Tijdens deze workshop praten Jurgen Vermeulen en Sheila van Gemeren je onder meer bij over de nieuwe wet- regelgeving in/m.b.t. de Omgevingswet, actuele ontwikkelingen rondom de Elektriciteitswet en krijg je praktische tips om met obstakels op die vlakken om te gaan.

De onrendabele top bij binnenstedelijke herontwikkeling

Iedere gemeente heeft wel projecten of gebieden die op de nominatie staan voor herontwikkeling. Een van de factoren die daarin belemmerend kan werken is het probleem van de onrendabele top waardoor de herontwikkeling maar moeilijk van de grond komt. Vaak is de overheid de partij die een bijdrage wil doen om een project alsnog mogelijk te maken, maar zij is daarbij gebonden aan allerlei regelgeving, variërend van de Wet Markt en Overheid tot het staatssteun- en aanbestedingsrecht.

In deze workshop geeft Job Velthuizen praktische handvatten voor de zoektocht van publieke en private partijen naar juridisch houdbare oplossingen voor de onrendabele top.

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.