null

Bedrijfsgegevens van de Rotterdamse Haven bij de overheid op straat?

Veel bedrijven die actief zijn in de Rotterdamse Haven delen hun informatie met overheidsinstanties. Te denken valt aan bedrijfsgegevens die gedeeld moeten worden om een vergunning te verkrijgen, informatie die gegeven moet worden na een ongeval of informatie die wordt opgevraagd door de overheid zelf. Instanties die veel langs komen zijn een DCMR, Inspectie SZW en ILT.

In veel gevallen dient informatie gedeeld te worden en veelal gebeurt dit met de verwachting dat informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Hoewel dat in veel gevallen ook daadwerkelijk zo is, is de overheid soms gehouden om informatie openbaar te maken. Soms gebeurt dat omdat die overheid dit zelf van belang acht. Dit is dan actieve openbaarmaking, transparantie uit eigen beweging, om de omgeving te informeren. Soms vindt openbaarmaking pas plaats op verzoek van een journalist, omwonende of concurrent. 

Wet Openbaarheid van Bestuur

Bij dit alles speelt de Wet openbaarheid van bestuur een belangrijke rol. Die wet gaat ervan uit dat alles bij de overheid openbaar is, tenzij een in de wet genoemd belang zwaarder weegt. Belangen die dan zwaarder kunnen wegen zijn het belang van de bescherming van concurrentiegevoelige informatie, privacy of juist het belang dat de overheid heeft bij het in vertrouwelijkheid kunnen delen van informatie door ondernemingen. 

Bijzondere categorie van informatie is milieu-informatie. De Wob zegt daarvan dat informatie eerder openbaar gemaakt moet worden. Bij milieu-informatie moet gedacht worden aan onderzoeksrapporten naar de invloed van luchtverontreiniging op de gezondheid van inwoners van een bepaald geïndustrialiseerd gebied. Een handhavingsbesluit kan ook al snel als milieu-informatie worden aangemerkt. 

Binnen de categorie milieu-informatie zijn er nog emissiegegevens. Die moeten nóg sneller openbaar worden gemaakt. Dat begrip is breder dan alleen het getal dat een bedrijf bijvoorbeeld uitstoot. Het gaat bijvoorbeeld ook om afzetgegevens van bepaalde middelen, aangezien die afzetgegevens worden gebruikt als inputgegevens waarmee de daadwerkelijke emissies worden berekend. De locatie van een bedrijf kan ook als emissiegegeven worden aangemerkt aangezien die locatie relevant is voor het bepalen van de uitstoot op een gebied.

Wob wordt Woo

De Wob zal in 2022 niet meer bestaan. De wet wordt dan vervangen door de Wet open overheid. De Woo regelt voor een goed deel hetzelfde. Bedrijfsgeheimen zijn nog altijd geheim, tenzij het milieu-informatie betreft. Onder de Woo geldt ook dat het belang van bescherming van het bedrijf minder snel een reden is om informatie niet te geven. 

De Woo geeftstraks geen reden meer om informatie niet te verstrekken als het om emissiegegevens gaat. Onder de Wob kon het voorkomen van sabotage nog als reden worden aangevoerd om deze informatie toch niet te verstrekken. Belangrijke verandering van de Woo is ook dat meer informatie door de overheid zelf openbaar gemaakt moet gaan worden. 

Tips voor bedrijven in de haven

Als onderneming is het gegeven dit alles van belang om niet als vanzelf allerlei informatie te delen met de overheid. Daar waar het moet, is er niet aan te ontkomen. Maar wees je ervan bewust dat als informatie daar berust, het onderwerp kan zijn van een verzoek van iemand anders. Het dan vertrouwelijk houden dwingt mogelijk zelfs tot een gang naar de rechter. Als dat kan worden voorkomen, verdient dat natuurlijk de voorkeur.

Meer weten over Wob en milieu-informatie leest u in dit artikel in Tijdschrift voor Agrarisch Recht en dit artikel in Tijdschrift voor Omgevingsrecht. Meer over de Woo leest u in deze artikelen: deel Ideel II en deel III.

Heeft u nog vragen betreft de Woo en/of Wob? Neem dan contact op met Casper Dekker.