null

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte, nu ook voor overheidswerkgevers en ambtenaren!

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. De compensatieregeling werkt voor werkgevers in het bedrijfsleven terug tot en met 1 juli 2015. Dit betekent dat de werkgever in beginsel ook een vergoeding krijgt voor de transitievergoeding die hij heeft betaald als de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd. Mijn collega Menno van Koppen schreef eerder een uitgebreide Q&A over dit onderwerp.

Ook compensatie van door overheidswerkgevers betaalde transitievergoeding?

Maar hoe zit het dan met de compensatie voor overheidswerkgevers met ambtenaren die als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) met ingang van 1 januari 2020 werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst? Die ambtenaren kunnen vanaf dat moment ook aanspraak maken op een transitievergoeding, mits uiteraard aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Komen deze overheidswerkgevers nu ook voor compensatie van de transitievergoeding in aanmerking indien de arbeidsovereenkomst met een langdurige zieke ambtenaar wordt beëindigd?

Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Wel dient daarbij de datum van 1 januari 2020 (en niet 1 juli 2015) als ijkpunt te worden genomen. Immers, pas eerst vanaf deze datum kunnen ambtenaren recht hebben op een transitievergoeding op grond van het Burgerlijk Wetboek. Bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding telt het eerdere ambtelijke dienstverleden wel mee.

Compensatie is gemaximeerd

Let wel, de compensatie door het UWV is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de ambtenaar twee jaar ziek is. Op grond van de wet wordt over de periode waar sprake was van een verlengde loondoorbetalingsverplichting (als gevolg van een loonsanctie) of de periode dat het dienstverband door de werkgever ‘slapend’ is gehouden ook transitievergoeding opgebouwd. Dit gedeelte is de werkgever verschuldigd, maar wordt door het UWV dus niet gecompenseerd.

Dit betekent ook dat indien de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 januari 2020 ten einde is gekomen, maar de arbeidsovereenkomst na die datum is beëindigd, er geen recht bestaat recht op compensatie van een door de overheidswerkgever betaalde transitievergoeding. In dat geval had de werkgever het dienstverband immers al voor 1 januari 2020 zonder betaling van een transitievergoeding kunnen beëindigen (het recht op transitievergoeding bestond immers toen nog niet voor die ambtenaren). Het is dan ook goed om dit in het achterhoofd te houden en er dus niet zondermeer van uit te gaan dat de aan de arbeidsongeschikte ambtenaar betaalde transitievergoeding door het UWV in alle gevallen zal worden gecompenseerd.

Heeft u hierover nog vragen? De arbeidsrechtadvocaten van Ten Holter Noordam helpen u graag.