null

De belangrijkste aanpassingen van de Faillissementswet opgesomd

Op 1 januari 2019 is de Wet modernisering faillissementsprocedure in werking getreden. Deze wet is van toepassing op alle faillissementen die vanaf dat moment worden uitgesproken. Voor u als schuldeiser van een failliete onderneming, zijn de volgende wijzigingen van belang.

1. Digitalisering

Onder het oude recht konden de curator en schuldeisers officieel alleen gebruik maken van communicatie per brief. De aangepaste Faillissementswet maakt het mogelijk om ook per e-mail te communiceren. Verder hoeven ook schuldeisersvergaderingen niet meer fysiek plaats te vinden, deze kunnen ook via bijvoorbeeld Skype gehouden worden. Voor een buitenlandse schuldeiser is dit wel zo praktisch.

Het Centraal Insolventieregister (te raadplegen via www.rechtspraak.nl) zal als enig register overblijven. De overige aparte registers per rechtbank verdwijnen. Verder is het de bedoeling dat de gegevens van een faillissement “terstond” na het uitspreken van het faillissement worden ingeschreven in dit Centraal Insolventieregister. Het register wordt zo een “real-time” register. Een schuldeiser heeft hierdoor zo min mogelijk kans dat hij een inmiddels failliet bedrijf betaalt, vanwege zijn onbekendheid met het faillissement.

Ook is er de mogelijkheid gecreëerd om beschikkingen van rechter-commissarissen op te nemen in het Centraal Insolventieregister. Welke beschikkingen dit precies worden, moet men nog uitwerken. Het voordeel van het opnemen van beschikkingen in het Centraal Insolventieregister is dat je als schuldeiser sneller op de hoogte kunt zijn van een beschikking. De termijn om tegen een beschikking in beroep te gaan is namelijk (maar) vijf dagen.

2. Verificatie

Met de aanpassing van de Faillissementswet is er een zogenaamde “bar date” ingesteld. Dit is een uiterste datum waarvoor een schuldeiser zijn vordering in het faillissement moet hebben ingediend. Dient de schuldeiser zijn vordering te laat in, dan lijkt de vordering vooralsnog niet meer afdwingbaar. Verder is nu ook de curator bevoegd om vorderingen van schuldeisers op de lijst van te verifiëren vorderingen te plaatsen. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van de schuldeiser dat zijn vordering geplaatst wordt en de juiste omvang heeft.

Ook zijn er voortaan meer verificatievergaderingen per faillissement mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een vergadering per type schuldeiser worden gehouden, zodat deze vergaderingen efficiënter zijn. Zo kan een curator ervoor kiezen om een fysieke vergadering te houden voor particuliere schuldeisers en een online vergadering voor professionele schuldeisers. Het nadeel hiervan is dat een schuldeiser die de vordering van een andere schuldeiser wilt betwisten en deze schuldeiser niet is uitgenodigd voor dezelfde vergadering, hij continu in de gaten zal moeten houden wanneer de andere vergaderingen zijn. De kans bestaat immers dat de mogelijkheid van het betwisten van een vordering aan hem voorbij gaat, wanneer hij niet op de hoogte is van de vergadering van die andere schuldeiser.

3. Schuldeiserscommissie

De schuldeiserscommissie is een commissie van schuldeisers in het faillissement die wordt ingesteld om de curator van advies te dienen. De limiet van drie schuldeisers per schuldeiserscommissie is van nu af aan vervallen. De aangepaste Faillissementswet maakt het mogelijk dat anderen dan schuldeisers, bijvoorbeeld deskundigen, aan de schuldeiserscommissie deelnemen.

4. Deskundigheid

Er is een mogelijkheid gecreëerd om meerdere rechter-commissarissen per faillissement aan te stellen. Ook kan de rechter-commissaris een deskundige benoemen. Dit zal vooral voorkomen in complexere faillissementen. Het nadeel hiervan is dat de deskundige betaald moet worden uit de boedel, en de schuldeisers dus feitelijk voor deze kosten opdraaien.

Conclusie

De beschreven wijzigingen kunnen voor schuldeisers grote gevolgen hebben. Het is dan ook van belang om deze goed op het netvlies te hebben. Het is nog niet duidelijk hoe de wijzigingen precies zullen uitpakken, zeker nu er aanvullende wetgeving op een aantal punten nodig is. Wordt dus vervolgd..