null

Het belang van een tijdige melding betalingsonmacht

Deze maand heeft de Rechtbank Rotterdam weer eens benadrukt hoe belangrijk het is om een tijdige melding te doen van betalingsonmacht. De rechtbank oordeelde in deze uitspraak dat twee (feitelijk) bestuurders hoofdelijk aansprakelijk waren voor de achterstallige betaling van pensioenpremies, aangezien geen rechtsgeldige melding betalingsonmacht door hen was gedaan.

Maar hoe doet u een rechtsgeldige melding betalingsonmacht? En wanneer is dit nodig?

Waarom?

Indien u als bestuurder van een onderneming met rechtspersoonlijkheid verzuimt om een tijdige melding te doen van betalingsonmacht van de onderneming, dan wordt vermoed dat het niet betalen van belastingen en (pensioen)premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. U bent als bestuurder dan in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen en (pensioen)premies.

Hoe?

U doet als bestuurder een melding betalingsonmacht als u betalingsproblemen verwacht. De melding doet u schriftelijk door middel van het invullen van een formulier. Er zijn twee type meldingen. De eerste is een melding bij de Belastingdienst, indien de onderneming de loonheffingen en/of omzetbelasting niet kan betalen. De tweede melding is bij uw bedrijfspensioenfonds, indien de onderneming de bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds niet meer kan betalen.

Wanneer?

De melding moet gedaan worden binnen twee weken nadat u de belastingen of premies had moeten betalen. Als u dit niet doet, is de melding niet rechtsgeldig en kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de belastingen en (pensioen)premies. Let op: ook bij tijdelijke betalingsonmacht dient er een melding gedaan te worden.

Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. U dient daarvoor een apart verzoek in te dienen. De onderneming is na het doen van een melding betalingsonmacht nog steeds gehouden de belastingen en premies te voldoen en tevens om aangifte te doen.

Duur geldigheid melding

Bij uw melding geeft u aan om welk tijdvak het gaat. Als de financiële situatie van de onderneming niet verbetert, hoeft u de betalingsonmacht niet opnieuw te melden voor de volgende tijdvakken. De betalingsonmacht eindigt pas wanneer de onderneming de belastingen en/of premies heeft betaald waarvoor u hebt gemeld of wanneer de Belastingdienst c.q. het bedrijfspensioenfonds aanneemt dat niet langer sprake is van betalingsonmacht. Dit laatste kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer de onderneming tussentijds (deel)betalingen heeft gedaan.

Conclusie

Indien u als bestuurder van een onderneming met rechtspersoonlijkheid betalingsonmacht van de onderneming signaleert, is het zaak om tijdig een melding betalingsonmacht te doen. Doet u dit niet, dan kunt u in privé aansprakelijk gesteld worden voor de achterstallige betalingen.

Heeft u vragen over een melding betalingsonmacht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.