null

Inlogtijd is werktijd

Onlangs oordeelde de Rechtbank Den Haag dat de tijd die een werknemer voorafgaand aan zijn dienst nodig heeft om in te loggen in het systeem is aan te merken als werktijd. Wat was hier aan de hand?

Werknemer eist uitbetaling van verplichte inlogtijd

De werknemer is sinds 26 september 2016 bij Teleperformance werkzaam als Contact Center Medewerker tegen een salaris van EUR 1.951,- bruto per maand. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Facilitaire Contactcenters van toepassing alsook diverse reglementen waaronder de Planningsregels Teleperformance.

10 minuten voor start dienst aanwezig zijn

De werknemer verricht voor Teleperformance belwerkzaamheden. Teleperformance verwacht dat zodra zijn dienst begint, hij direct kan starten met bellen. Dit houdt in dat hij op dat moment met zijn headset op, ingelogd achter de computer klaar moet zitten om de eerste call aan te kunnen nemen. Om dat te garanderen heeft de werknemer de opdracht van Teleperformance om 10 minuten vóór de start van zijn dienst aanwezig te zijn. Hij kan dan de systemen opstarten en inloggen. Deze (onweersproken) verplichting is opgenomen in artikel 3 van de Planningsregels Teleperformance. Het eerder aanwezig zijn, is een opdracht van de werkgever waarin hij onder het gezag van de werkgever staat en taken moet uitvoeren. Dit is volgens de werknemer dus werktijd die uitbetaald moet worden. Tot op heden wordt dat nagelaten door Teleperformance.

Sommatie betaling achterstallig salaris

Op 26 januari 2021 heeft de werknemer Teleperformance schriftelijk verzocht om tot betaling van het achterstallig salaris over te gaan en daar is geen gehoor aan gegeven. Per brieven van 16 en 31 maart 2021 heeft de gemachtigde van de werknemer Teleperformance gesommeerd tot betaling. Omdat Teleperformance hier niet aan heeft voldaan, is de werknemer een procedure gestart.

Standpunt werkgever: geen arbeidstijd

Teleperformance betwist in deze procedure de vordering van de werknemer en voert, kort samengevat, het volgende aan. In de tien minuten die zitten tussen het moment van inloggen en de aanvang van de dienst, verwacht Teleperformance van haar medewerkers niet dat er werkzaamheden worden verricht. Het enige dat Teleperformance wel van haar werknemers verwacht, is dat zij dermate op tijd inloggen dat zij voorafgaand aan de aanvang van hun dienst desgewenst nog even rustig wat te drinken kunnen pakken en gebruik kunnen maken van het toilet. Op die manier kunnen zij – op het moment dat de dienst daadwerkelijk begint en de telefoontjes binnen beginnen te komen – direct ongehinderd aan de slag. Het feit dat Teleperformance dit van haar werknemers verwacht is niet meer dan een uiting van het reguliere instructierecht dat zij op grond van artikel 7:660 BW heeft.

De tijd tussen het inloggen en de aanvang van de dienst kwalificeert volgens Teleperformance juridisch gezien niet als ‘arbeidstijd’ die voor betaling in aanmerking komt. Op grond van artikel 7:610 BW hoeft enkel loon te worden betaald ten aanzien van de zekere tijd waarin arbeid wordt verricht door de werknemer.

Oordeel kantonrechter: voorbereidende werkzaamheden ook arbeidstijd

Opstarten PC en diverse programma’s

Tijdens de zitting is naar voren gekomen dat de werknemer voorafgaand aan het opnemen of starten van zijn eerste call zijn pc moet aanzetten en een tiental programma’s moet opstarten. Bij negen van de tien genoemde programma’s moet door de werknemer worden ingelogd met een inlognaam die steeds hetzelfde is en een wachtwoord dat in het algemeen ook hetzelfde is, maar wel moet worden ingevoerd. Het laatste programma (het kladblok) hoeft alleen aangeklikt te worden. De programma’s moeten allemaal klaar staan om de klanten die inbellen of gebeld gaan worden te woord te kunnen staan. Verder is vast komen te staan dat nadat alle tien de programma’s zijn opgestart, nog op een zogenaamde groene knop moet worden geklikt om in te loggen in het belsysteem. Dat inloggen mag niet te vroeg gebeuren omdat dan het scherm van de leidinggevende ‘vervuilt’. De leidinggevende monitort alle calls.

‘Tien-minuten-regel’ geen vrijblijvend advies

De kantonrechter stelt vast dat de tien minuten regel in de gebiedende wijs is geformuleerd. Alles bij elkaar kan daarom niet gesteld worden dat de tien minuten regel een soort vrijblijvend advies is. Het gaat wel degelijk om een verplichting van de werknemer. De conclusie van de kantonrechter is dat de tijd die nodig is om in de tien programma’s in te loggen, is aan te merken als arbeidstijd. Het gaat immers wel degelijk om tijd waarin instructies van Teleperformance gelden, te weten het opstarten van alle programma’s die voor het uitvoeren van het werk nodig zijn. Het gaat dus om voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de telefoonwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Omdat de werknemer op grond van de Planningsregels tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig dient te zijn, moet worden aangenomen dat de voorbereidende werkzaamheden tien minuten in beslag nemen. Deze tien minuten zijn aan te merken als arbeidstijd. De werknemer kan daarom aanspraak maken op loonbetaling over die tien minuten. Op grond van de arbeidsovereenkomst en de cao moeten meeruren uitbetaald worden.

Toewijzen vordering werknemer

De vordering tot betaling van het achterstallige salaris, vermeerderd met de wettelijke rente wordt dan ook toegewezen.

N.B. : Beloning arbeidstijd volgt uit arbeidsovereenkomst of cao

In deze uitspraak wordt de betreffende voorbereidingstijd aangemerkt als arbeidstijd die voor uitbetaling in aanmerking komt. Houd daarbij wel in het achterhoofd dat als bepaalde tijd als arbeidstijd wordt aangemerkt dit niet meteen ook iets zegt hoe die arbeidstijd moet worden beloond. Dit zal moeten volgen uit de tussen partijen gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of een eventueel van toepassing zijnde cao.

Heeft u vragen over deze uitspraak of hiermee verband houdende zaken? Neem dan contact op met Bob de Bruijn.