Document - Ten Holter Noordam advocaten

Invoering UBO Register op 27 september 2020

Anderhalf jaar geleden rapporteerden wij over de voortgang van de invoering van het UBO-register in dit artikel. Inmiddels (op 23 juni jl.) stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel, en is de invoeringsdatum bepaald op 27 september aanstaande. Wat betekent het UBO-register voor de praktijk?

Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Met UBO wordt de natuurlijke persoon bedoeld die uiteindelijk rechthebbende op meer dan 25% van het belang of de zeggenschap heeft in een in het Nederlandse handelsregister ingeschreven rechtspersoon. Met rechtspersoon worden alle mogelijke rechtsvormen bedoeld: BV’s, NV’s, verenigingen, stichtingen, coöperaties, maatschappen, vof’s, cv’s, onderlinge waarborgmaatschappijen, rederijen en Europese rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. Ook kerkgenootschappen zullen onder de regeling (gaan) vallen.

Geen inschrijfplicht

Geen inschrijfplicht rust op beursgenoteerde rechtspersonen en hun 10% deelnemingen, eenmanszaken, VVE’s, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, publiekrechtelijke rechtspersonen en rechtspersonen in oprichting. Ook buitenlandse rechtspersonen die “branch offices” in Nederland hebben vallen buiten de regeling.

Indien een rechtspersoon geen UBO in voormelde zin heeft (niemand met een aandeelhouders- of bestuurdersbelang van meer dan 25%), dient het (statutaire) bestuur een van hen aan te wijzen, of geldt het bestuur als zodanig.

Inwerkingtreding UBO

Voor rechtspersonen opgericht na inwerkingtreding geldt de wet onmiddellijk. Zij moeten dus bij inschrijving in het handelsregister meteen aangeven wie de UBO is, waarbij de volgende gegevens moeten worden ingeschreven: (i) naam, geboortejaar en maand, nationaliteit, woonland, aard en grootte van het belang, alsmede (ii) geboortedatum, -plaats en –land, woonadres, BSN- of buitenlands belastingnummer, identiteitsbewijs en bewijs van het belang. De onder (i) genoemde gegevens zijn openbaar, de onder (ii) genoemde informatie niet.

Voor bestaande rechtspersonen ontstaat de hiervoor genoemde verplichting 18 maanden na invoering van de wet in.

Voor nieuwe en bestaande rechtspersonen bestaat de plicht de gegevens up-to-date te houden.