null

Is ‘kwaliteitsborging’ volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de UAV-GC hetzelfde?

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) treedt op 1 januari 2024 in werking. De term “kwaliteitsborging” zal gebruikers van de UAV-GC wellicht al bekend in de oren klinken. De UAV-GC heeft hier immers ook de nodige bepalingen aan gewijd. Zijn deze hetzelfde, is er een overlap of staan wet en UAV-GC op dit onderdeel helemaal los van elkaar?

Wkb

Als gevolg van de Wkb heeft de gemeente straks niet langer de taak om te controleren of de bouwplannen aan de regelgeving voldoen. De Wkb introduceert namelijk de private kwaliteitsborging waarbij een onafhankelijke kwaliteitsborger – in opdracht van de vergunninghouder ! - het bouwwerk toetst aan het Bouwbesluit. Het is de bedoeling dat de markt toetsingsinstrumenten ontwikkelt waarmee een door de opdrachtgever benoemde kwaliteitsborger het bouwplan en het uiteindelijke bouwwerk toetst aan het Bouwbesluit en eventuele specifieke (overheids)regels.

UAV-GC

Hoofdstuk 9 van de UAV-GC gaat over kwaliteitsborging. De aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit(sbeheersing) van alle werkzaamheden. De opdrachtgever kan in de Vraagspecificatie vastleggen dat de aannemer middels een kwaliteits- en/of keuringsplan zijn werk ter toetsing en/of acceptatie aan hem moet voorleggen. NB: De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk verschuift hierdoor niet. Die blijft bij de aannemer liggen.

Wkb en UAV-GC geïntegreerd?

Partijen die met de UAV-GC werken kunnen er voor kiezen om de toetsing en de toetser (de onafhankelijke kwaliteitsborger) van de Wkb te integreren in het kwaliteitsplan. Door deze overlap zal de aannemer zijn werkzaamheden parallel (laten) toetsen. Dat kan een prikkel voor de aannemer zijn om zijn interne kwaliteitssysteem nog beter op orde te hebben (zie ook de Cobouw van 19 april 2017: ‘Mijn uitvoerder wordt dolblij van nieuwe wet’). De wetgever verwacht dat de onafhankelijke kwaliteitsborger hierdoor wellicht minder intensief hoeft te toetsen en zo de toetsingskosten lager uitvallen.

Let op 1: de oplevering aan de opdrachtgever in het kader van de UAV-GC en de toetsing door de kwaliteitsborger ten behoeve van het vrijgeven door de gemeente blijven twee op zichzelf staande procedures. Dit is logisch omdat zij een ander doel dienen. Oplevering is in het belang van de opdrachtgever. Hierbij wordt gekeken of het bouwwerk aan de overeenkomst voldoet. De kwaliteitsborger heeft in de Wkb een onafhankelijke rol ten behoeve van het algemeen belang.

Let op 2: De eisen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen bovendien strenger zijn dan die uit het Bouwbesluit. Als er een gecombineerde opdracht gegeven wordt, moet daar in de opdracht aan de kwaliteitsborger goed op gelet worden.

Conclusie:

Kwaliteitsborging volgens de Wkb en de UAV-GC overlappen elkaar dus deels. Voor gebruikers van de UAV-GC kan het zeker aantrekkelijk zijn om het toetsingsinstrument van de Wkb in de overeenkomst mee te nemen, zodat de kwaliteitsborger zijn taak gemakkelijker kan uitoefenen en zowel onnodige overlap als kieren worden voorkomen.

Vragen? Mail of bel naar Hugo Meijer.