null

Ontslag gemeenteambtenaar wegens hennepkwekerij

Er komen steeds meer gepubliceerde uitspraken over ambtenaren die sinds 1 januari 2020 onder het ‘normale’ arbeidsrecht vallen (de zogenaamde Wnra-ambtenaren). De Kantonrechter Groningen had op 26 maart 2020 de primeur met de eerste (gepubliceerde) Wnra-uitspraak. Onlangs heeft de Kantonrechter Rotterdam de arbeidsovereenkomst van een ambtenaar van de gemeente Hardinxveld-Giessendam ontbonden omdat hij een hennepkwekerij in zijn schuur had. Wat was hier aan de hand?

Schending van gedragscode

De werknemer is sinds 19 november 2012 in dienst van de gemeente in de functie van uitvoerend technisch medewerker D bij de afdeling Openbare Ruimte en Sport bij het cluster Buitendienst. Op 10 juni 2013 heeft de werknemer de ambtsbelofte afgelegd, waarin hij onder andere heeft beloofd onkreukbaar te zijn en niets te doen dat het aanzien van het ambt zal schaden, en waarin wordt verwezen naar de gedragscode van de gemeente. In de gedragscode wordt benadrukt dat een ambtenaar zich houdt aan de wettelijke voorschriften en gedragsregels en met zijn handelen het vertrouwen in de overheid probeert te versterken.

Sinds 8 november 2018 is de werknemer ziek. Op 17 februari 2020 is de gemeente ervan in kennis gesteld dat in de schuur van de woning van de werknemer een hennepkwekerij is ontdekt met 88 plantjes. Op 20 februari 2020 heeft de gemeente de werknemer lopende het onderzoek op non-actief gesteld. In gesprekken met de gemeente op 3 en 10 maart 2020 heeft de werknemer zijn betrokkenheid bij de hennepkwekerij erkend, verteld dat dit was ingegeven door financiële problemen en bevestigd dat het hebben van een hennepkwekerij niet verenigbaar is met het zijn van ambtenaar en dat hij wist dat dit niet goed was.

Hierop verzoekt de gemeente de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden, primair op de e-grond (verwijtbaar handelen), en te bepalen dat werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten en dat daarom dus geen recht bestaat op de transitievergoeding.

Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

De kantonrechter oordeelt dat vast staat dat de werknemer een hennepkwekerij in zijn schuur had. De werknemer heeft erkend dat hij wist dat dit door zijn werkgever niet was toegestaan, maar heeft aangegeven dat hij vanwege zijn schulden geen andere uitweg zag. De hennepkwekerij is derhalve een bewuste handeling geweest, die de werknemer ondanks zijn ziekte kan worden toegerekend en waarvan hem, mede gezien de door hem gedane ambtsbelofte, de hem bekende gedragscode en het feit dat door zijn handelen de goede naam van de gemeente is geschaad, een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Overigens is door of namens de werknemer nooit het standpunt ingenomen dát hem in verband met zijn ziekte van het hebben van de hennepkwekerij geen verwijt kan worden gemaakt.

De kantonrechter overweegt dat in beginsel sprake is van een opzegverbod, omdat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Dit opzegverbod staat gezien artikel 7:671b lid 6 BW echter niet in de weg aan ontbinding, omdat het verzoek is gebaseerd op ernstig verwijtbaar handelen dat geen verband houdt met de ziekte van de werknemer.

De kantonrechter gaat dan ook tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over. Aangezien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer wordt daarbij geen rekening gehouden met de opzegtermijn. Om dezelfde reden is de gemeente ook geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Integriteitsschending ambtenaar

Gelet op de feiten in onderhavige casus, waaronder de erkenning van de gedragingen door de ambtenaar en de hoge mate van integriteit die aan ambtenaren wordt gesteld, is de uitkomst weinig verrassend. Een enkele integriteitsschending van een individuele ambtenaar kan immers het aanzien en de geloofwaardigheid van de overheid dusdanig schenden, dat het vertrouwen van burgers in de overheid ernstig wordt aangetast.

Steeds meer komt de gepubliceerde Wnra-rechtspraak op gang. De rechtspraak die gepubliceerd wordt, zullen wij u onder de aandacht blijven brengen.