null

Stikstofprobleem opgelost?

Op 9 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen. Deze wet zou een structurele oplossing moeten bieden voor de stikstofproblematiek die Nederland en ook de Rotterdamse haven al bijna twee jaar in zijn greep houdt. Maar is die structurele oplossing ook in zicht met deze wet? 

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel

In de wet zijn resultaatsverplichtingen opgenomen tot reductie van stikstof. Maar hoe deze doelstellingen dan moeten worden behaald, maakt de wet niet duidelijk. Het programma daarvoor moet nog worden gemaakt en op gebiedsniveau worden uitgewerkt door de provincies. Er moet ook een programma worden gemaakt om de PAS-melders te legaliseren. Dat maakt dat het wat ons betreft nog onzeker is of deze wet het stikstofprobleem structureel oplost en, voor zover dat al zo is, op welke termijn. Wat wel duidelijk is, is dat er veel geld wordt vrijgemaakt. Er wordt € 3 miljard geïnvesteerd in natuur en € 2 miljard in maatregelen om stikstofuitstoot te verlagen. Zo hoopt de overheid de markt weer ruimte te bieden voor groei.

De wet bevat daarvoor ook een vrijstelling van de vergunningplicht voor tijdelijke bouw- en sloopactiviteiten. Deze vrijstelling zou voor projecten die alleen in de bouwfase toenames veroorzaken een oplossing kunnen bieden. Het is afwachten wanneer deze bepaling in werking treedt en of deze op dat moment voldoende stevig is te onderbouwen om de juridisch toets der kritiek te doorstaan. 

Kortom; er zijn nog flinke stappen nodig om het stikstofprobleem daadwerkelijk op te lossen ook voor de Rotterdamse haven. Tot die tijd moeten bedrijven zelf zoeken naar oplossingen binnen de bestaande kaders, bijvoorbeeld door ruimte te zoeken in vergunningen van bestaande activiteiten om hiermee te 'salderen'. Een opvallend bericht in dat verband is dat de provincie Brabant stikstofruimte in aanbieding doet. Er wordt via openbare verkoop ruimte beschikbaar gesteld, te gunnen aan de grootste gebruiker en hoogste bieder. Een opmerkelijke aanpak die ongetwijfeld voor discussie zal zorgen gelet op de reductiedoelstellingen. 

Via ons havenjournaal zullen wij u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in het stikstofdossier. Heeft u specifieke vragen over het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel? Neem dan contact op met onze specialist Christine Visser